Rijn West benadrukt noodzaak maatregelen klimaatverandering

Voorzitter Verbeek ondertekent Paris Pact on Water

Ondertekenen verklaring COP

Jacqueline Verbeek-Nijhof, voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West en Gedeputeerde van de provincie Utrecht, heeft namens het RBO het Paris Pact on Water ondertekend op 19 november jl. Het Paris Pact on Water is een initiatief van INBO, een wereldwijd platform van overheden en organisaties die werken aan watergerelateerde onderwerpen in de stroomgebieden. Het Paris Pact is op 2 december onderwerp van bespreking tijdens de themasessie “Water and Adaptation to Climate Change” van de VN Klimaatconferentie in Parijs en bepleit een grotere aandacht voor waterproblemen in de Klimaatagenda, in het bijzonder de noodzaak van maatregelen voor klimaatadaptatie in stroomgebieden, rivieren, meren, kanalen en andere wateren.

Beperken gevolgen klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar. Het is daarom van groot belang voor de veiligheid, economische ontwikkeling en behoud van de natuurlijke omgeving dat de hoeveelheid en kwaliteit van de watervoorziening en van aquatische ecosystemen beschermd worden. De ondertekenaars van het Paris Pact benadrukken dat op korte termijn verdere maatregelen moeten worden genomen om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Een aanpak per stroomgebied, zoals inmiddels met succes is toegepast bij de Kaderrichtlijn Water, is een sleutelfactor voor een effectieve aanpak.

Maatregelen

Het Paris Pact roept op tot het versterken van de financiering voor waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) en tot intensievere samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, zowel nationaal als internationaal.

De ondertekenaars van het Paris Pact zullen zich inspannen om in waterplannen voor stroomgebieden maatregelen op te nemen voor klimaatadaptatie en te zorgen voor een efficiënte en duurzame watervoorziening. In Rijn-West is, net als in de rest van Nederland, klimaatverandering een onderwerp van aandacht in de Stroomgebiedbeheerplannen en de waterplannen, die eind 2015 zijn vastgesteld voor de periode 2016-2021.

Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn -West

Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West (RBO) is een samenwerkingsverband van 8 waterschappen, 4 provincies, 150 gemeenten, Rijkswaterstaat en de ministeries van Infrastructuur en Economische zaken en is gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit in het gebied Lobith-Den Helder-Haringvliet. Het RBO heeft op haar vergadering van 27 oktober unaniem besloten het Paris Pact te ondertekenen.