Guus Beugelink ondertekent namens het College de Parijsverklaring

Van 30 november t/m 11 december vindt in Parijs de klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Doel van deze conferentie is mondiale afspraken te maken om de emissie van broeikasgassen te verminderen en daarmee de klimaatverandering te beperken tot een opwarming van 2 graden. Het Klimaatverbond – een samenwerking van lagere overheden in Nederland op het terrein van klimaatmitigatie en adaptatie – heeft een brief opgesteld om de conferentie te ondersteunen, de zgn. Parijsverklaring. De hoofdboodschap is dat de lagere overheden de urgentie erkennen en zich inspannen voor een gezamenlijke aanpak om klimaatneutraal te worden. Aan lagere overheden wordt gevraagd om deze Parijsverklaring te ondertekenen.
Ondertekening van de Parijsverklaring vraagt een inspanningsverplichting van ons waterschap.

Dit sluit aan bij de wensen van het Algemeen Bestuur op het gebied van duurzaamheid en klimaat en het streven naar een klimaatneutraal waterschap zoals ook verwoord in het coalitieakkoord op hoofdlijnen.

De tekst van de Parijsverklaring (pdf, 139 kB) kun je downloaden.