Wet openbaarheid bestuur, verzoek

Bent u op zoek naar specifieke informatie van het waterschap die niet op deze website staat? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen.

Wat is een Wob-verzoek?

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt de toegang voor burgers tot informatie bij bestuursorganen geregeld. De overheid verspreidt zelf allerlei informatie over beleid, bijvoorbeeld via brochures of websites. Wie meer informatie wil, kan een Wob-verzoek indienen.

Informatie is openbaar, tenzij...

Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zwaarwegende belangen een rol spelen. De Wob bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Informatie kan bijvoorbeeld soms niet openbaar worden indien er persoonlijke gegevens of vertrouwelijke gegevens van bedrijven in staan. Een ieder kan een verzoek om informatie, neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

Voorwaarden bij een Wob-verzoek

U kunt informatie opvragen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) indien tenminste aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • er moet sprake zijn van een bestuurlijke aangelegenheid. Een bestuurlijke aangelegenheid is een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan
  • de informatie moet zich bevinden in een document. Een document is hier een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat. De overheid kan weigeren stukken in te laten zien op basis van wettelijke uitzonderingsgronden (genoemd in artikel 10 van de Wet)


Zo doet u uw Wob-verzoek

Stuur uw verzoek naar

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
ter attentie van team Juridische Zaken
Postbus 550
3990 GJ in Houten