Toezicht

Rapporteer hier over en/of meld de start van uw gemelde of vergunde activiteit. Of is er een toezichthouder bij u op bezoek geweest? Vind hier alle relevante informatie.

Is er een medewerker van het waterschap bij u op bezoek geweest? Er is dan controle geweest op de naleving van bijvoorbeeld voorschriften uit een lozingenbesluit of een vergunning. Eventuele bijzonderheden worden altijd schriftelijk naar u terug gekoppeld. Het kan ook zijn dat u naar aanleiding van deze inspectie een waarschuwing heeft ontvangen. Het waterschap zorgt namelijk, samen met u, onder andere voor een goede waterkwaliteit. Er wordt dan ook altijd een hercontrole ingepland, om te kijken of de eventuele eerdere overtreding ongedaan is gemaakt.

Handhavingsverzoek indienen

U denkt dat iemand regels overtreedt? U kunt het waterschap vragen hier tegen op te treden. Dat heet een verzoek om handhaving. Een verzoek om handhaving is niet hetzelfde als een klacht. Voor het indienen van een verzoek om handhaving moet u belanghebbende zijn.

Voorwaarden

U kunt alleen een verzoek om handhaving indienen als u ‘belanghebbende' bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Dat is bijvoorbeeld als uw buurman iets bouwt waarvoor geen vergunning is verleend. Maar u bent bijvoorbeeld geen belanghebbende als u klaagt over iemand die in een dorp verderop een steiger bouwt zonder vergunning. U kunt geen anoniem verzoek om handhaving indienden. De afweging of u belanghebbende bent is namelijk onderdeel van het besluit om wel of niet op te treden.

Hoe ziet een verzoek tot handhaving er uit?

Uw verzoek bevat in ieder geval:
- Uw handtekening
- De datum
- Een omschrijving van wat u verwacht van ons

Procedure

Het waterschap beoordeelt het verzoek om handhaving en bepaalt welke vervolgstappen worden genomen. Als er geen sprake blijkt te zijn van een overtreding, wordt het verzoek om handhaving afgewezen. Is er wel sprake van een overtreding dan wordt onderzocht of deze gelegaliseerd kan worden. Is dat niet het geval dan treedt het waterschap op. Een gebouwd bouwwerk moet dan bijvoorbeeld weer afgebroken worden.

Termijn

Het waterschap moet binnen een redelijke termijn een beslissing nemen op het verzoek. Afhankelijk van de (mogelijk) overtreden regelgeving kan deze termijn verschillen. Over het algemeen is deze termijn 8 weken (artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht).

Handhavingsverzoek indienen

U kunt een verzoek tot handhaving indienen bij het waterschap. U stuurt uw handhavingsverzoek naar:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Postbus 550
3990 GJ Houten

U kunt uw verzoek tot handhaving ook mailen naar _Handhavers_V&H@hdsr.nl of gebruik het online formulier.


Start melding werkzaamheden vergunning oppervlaktewater

U heeft een vergunning op grond van de Keur en u wilt de start van de werkzaamheden doorgeven. Regel het met onderstaand formulier.

Startdatum tijdelijke grondwateronttrekking

U wilt de startdatum van een tijdelijke grondwateronttrekking doorgeven of wijzigen? Gebruik hiervoor het onderstaande digitale formulier.

Afmelden tijdelijke grondwateronttrekking

U wilt de einddatum van uw tijdelijke grondwateronttrekking doorgeven. Gebruik hiervoor het "Meldingsformulier grondwateronttrekking" dat u bij de reactie op uw melding heeft ontvangen. Ook kunt u onderstaand digitaal formulier invullen.

Jaaropgave grondwateronttrekking doorgeven

U heeft een permanente onttrekking en wilt graag de jaarlijks onttrokken hoeveelheden doorgeven. Regel het met het formulier hieronder.

Vergunning of aanvraag intrekken

U wilt uw vergunning (gedeeltelijk) intrekken. Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen en digitaal insturen naar het waterschap.

Vergunning verlengen

Wilt u verlenging van uw vergunning aanvragen? Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen en digitaal insturen naar het waterschap.

Vragen?

Heeft u nog vragen over een controle, waarschuwing of handhavingsverzoek? Bel ons: 030 - 209 7358.