Aanpassing Legger Oppervlaktewateren

In 2020 wordt de huidige Legger voor de oppervlaktewateren aangepast.

Deze Legger bestaat uit twee onderdelen die beiden worden aangepast:

De grijze gebieden uit de Legger (Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier?) 2018 zijn uitgezocht en verwerkt. Dit waren locaties waar ten opzichte van de voorgaande Legger oppervlaktewaterlichamen waren verdwenen en niet duidelijk was of dit op basis van én conform een melding, vergunning of projectplan had plaats gevonden.

Vooruitlopend op de Omgevingswet zijn Leggerdefinities afgestemd op die uit de Keur, beleidsregels en uitvoeringsregels en op landelijke definities. Daardoor zijn sommige definities tekstueel gewijzigd of soms zelfs komen te vervallen. Inhoudelijk heeft dit niet tot aanpassingen geleid.

De eerder ingeslagen weg van deregulering is doorgezet. Zo zijn opnieuw veel beschermingszones rondom watergangen en kunstwerken komen te vervallen.

Tot slot zijn de leggerkaarten geactualiseerd. Bijvoorbeeld op basis van vergunde en tot uitvoering gekomen werkzaamheden. Of bijvoorbeeld vanwege een ander inzicht over de status (primair, tertiair) van een watergang. Of bijvoorbeeld vanwege een constatering vanuit het schouwproces dat een watergang bij nader indien geen permanent watervoerende watergang is, maar een droge sloot.