Aanpassing Keur

In 2020 wordt de huidige Keur van HDSR aangepast.

Het waterschap stelt voor artikel 3.1 van de Keur aan te passen door toe te voegen dat dit naast handelen ook ziet op nalaten. Dit staat in het artikel 3.1, lid 2, dat als volgt wordt  gewijzigd:

"Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht, laat verrichten of nalaat en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. Dit geldt als de zorgplicht die een ieder die handelingen verricht of nalaat in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het voor waterkeringen in de Legger aangewezen profiel van vrije ruimte, altijd in acht moet nemen."

Dit is officieel verwoord in het Ontwerp Besluit aanpassen Keur (pdf, 217 kB).

Onderdeel van de Keur zijn ook de Keurkaarten.