Actualisatie Keur en Leggers

Nieuwe Keur en Leggers

De huidige Keur en Leggers worden regelmatig geactualiseerd. Op deze pagina vind u een overzicht van de geplande wijzigingen.

Aanpassingen in 2020/2021

In oktober 2020 heeft het waterschap aangepaste versies van de Keur en Leggers vastgesteld. Deze versies zijn nog niet in werking getreden. Naar verwachting gebeurt dat op 1 mei 2021. Hieronder staat het overzicht van de wijzigingen.

Aanpassingen Keur

Artikel 3.1 van de Keur wijzigt. Dit artikel gaat over de zorgplicht en geeft aan waar initiatiefnemers bij activiteiten rekening mee moeten houden. Aan het artikel wordt toegevoegd dat dit naast handelen ook ziet op nalaten.

Aanpassingen Legger Oppervlaktewateren

De wijzigingen betreffen onder andere aanpassing van definities. Ook de leggerkaart is geactualiseerd. De grijze gebieden uit de Legger 2018 zijn uitgezocht en verwerkt. Dit waren locaties waar ten opzichte van de Legger 2012 oppervlaktewaterlichamen waren verdwenen en niet duidelijk was of dit op basis van én conform een melding, vergunning of projectplan had plaats gevonden. Verder zijn onder andere recent uitgevoerde werkzaamheden op de kaart verwerkt en is een aantal beschermingszones verminderd, waardoor er voor eigenaren minder beperkingen gelden.

Aanpassingen Legger diverse Waterkeringen

De Legger voor de primaire kering langs de Neder-Rijn en Lek

De wijzigingen betreffen onder andere aanpassing aan nieuwe wetgeving. Ook de leggerkaarten worden geactualiseerd. Zo is de waterkeringenlijn aangepast bij de verlegde oostelijke voorhavendijk van de Beatrixsluis en waar de waterkeringenlijn in Schoonhoven eindigt.

Meer over de aanpassing Legger Primaire Keringen

De Legger van de primaire waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

Deze legger wordt ingetrokken, omdat de status van de niet direct kerende primaire waterkering langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (C-kering) is komen te vervallen.

De Legger voor de regionale waterkeringen

De wijzigingen betreffen o.a. aanpassing van vervallen wetgeving. Ook de leggerkaarten worden geactualiseerd. Zo wordt de waterkering langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (voormalige C-kering) opgenomen als regionale waterkering. Ook worden recent uitgevoerde kadeverbeteringen waarbij de waterkering is verlegd of aangepast, op de kaarten verwerkt.

Meer over de aanpassing Legger Regionale Keringen