Verrichten van handelingen in of boven een vaarweg

Als u handelingen in of boven een vaarweg wilt verrichten dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Handelingen bij een vaarweg kunnen bijvoorbeeld een (tijdelijke) versmalling of verondieping van de vaarweg veroorzaken. Ook kunnen deze handelingen de doorvaart beperken of belemmeren. Voor het verrichten van handelingen in of boven een vaarweg zijn daarom regels door het waterschap opgesteld. Deze regels leiden tot een verplichting. Deze verplichting kan zijn:

  • zorgplicht;
  • zorgplicht en vergunningplicht.

De zorgplicht geldt dus altijd.

Zorgplicht

Dat wat u met gezond verstand eigenlijk wel weet

De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder algemene regels vallen. Of de handelingen die vergunningplichtig zijn.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan. Welke verplichting er, naast de zorgplicht, nog meer voor u van toepassing is kunt u checken via de vergunningchecker.

Zorg voor: onderhoud en doorstroming

Let er bij de aanleg van een werk op dat onderhoud, door het waterschap, aan de watergang mogelijk blijft. Ook mag de doorstroming van de watergang niet worden belemmerd.

Zorg voor: onbelemmerde doorgang

Belemmer de maatschappelijke functies van het watersysteem niet. Denk aan  kanoroutes, officiële schaatsroutes, varen op vaarwegen en overig vaarwater.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358

Regelgeving

Wilt u de bijbehorende regels lezen? Download hier de hele tekst.

Mogelijk gerelateerde activiteiten

Naast de regelgeving die geldt voor handelingen in of boven een vaarweg kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Denk hierbij aan de onderstaande activiteiten:

Regionale regels

Naast de Waterwet (geldt voor heel Nederland) heeft ieder waterschap een Keur. Hierin zijn de regionale regels opgenomen.