Uitvoeren van werkzaamheden op of bij een waterkering

Onder het uitvoeren van werkzaamheden op of bij een waterkering wordt bijvoorbeeld verstaan het overslaan van grond of materialen over de waterkering heen naar een beunbak of een ponton. Het aanleggen of verwijderen van bijvoorbeeld objecten valt hier niet onder. Hiervoor is andere specifieke regelgeving van toepassing.

Als u werkzaamheden wilt uitvoeren op of bij een waterkering dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dit zijn hangt af van het type waterkering.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op of bij een waterkering zijn daarom regels door het waterschap opgesteld. Deze regels leiden tot een verplichting. Deze verplichting kan zijn:

  • zorgplicht;
  • zorgplicht en vergunningplicht.

De zorgplicht geldt dus altijd.

Er geldt alleen een vergunningplicht indien het gaat om een onverharde regionale of overige waterkering of om een onverharde zomerkade. In alle gevallen geldt alleen de zorgplicht.

Zorgplicht

Dat wat u met gezond verstand eigenlijk wel weet

De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder algemene regels vallen. Of de handelingen die vergunningplichtig zijn.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan. Welke verplichting er, naast de zorgplicht, nog meer voor u van toepassing is kunt u checken via de vergunningchecker.

Zorg voor: stabiele en sterke waterkering

De kerende hoogte, stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk, wordt niet aangetast.

Zorg voor: erosiebestendige bekleding van de waterkering

De opslag van materiaal, materieel en/of grond leidt niet tot nazakkingen, zettingen of tot beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering.

Zorg voor: direct herstel bij beschadigingen

Eventuele nazakkingen of zettingen van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden zijn ontstaan, worden direct hersteld. Eventuele beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden is ontstaan, wordt direct hersteld.

Zorg voor: afvoer van kwel- en regenwater

De afvoer van kwel- en regenwater, zowel tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden, wordt niet belemmerd.

Zorg voor: bermen en taluds

Indien er een weg op de waterkering ligt, wordt voorkomen dat door de werkzaamheden het verkeer zodanig gehinderd wordt dat de bermen en taluds van de waterkering beschadigd raken.

Zorg voor: gebruik van bestaande (half) verhardingen

Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel wordt gebruik gemaakt van bestaande (half) verhardingen van, naar en op de waterkering.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358

Regelgeving

Wilt u de bijbehorende regels lezen? Download hier de hele tekst.

Mogelijk gerelateerde activiteiten

Naast de regelgeving die geldt voor het uitvoeren van werkzaamheden op of bij een waterkering kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd.

Regionale regels

Naast de Waterwet (geldt voor heel Nederland) heeft ieder waterschap een Keur. Hierin zijn de regionale regels opgenomen.