Regelgeving waterbeheer uitgelegd

Om het waterbeheer in goede banen te leiden, bestaan er regels en wetten waaraan naast u ook wij als waterschap moeten voldoen. Zo is er de Waterwet die voor heel Nederland geldt en heeft ieder waterschap een Keur. Hierin zijn regionale regels opgenomen. Op deze verzamelpagina treft u een overzicht aan.

Alle regelgeving van De Stichtse Rijnlanden

Keur en Legger - Regionale regels

In de Keur staan de verbods- en gebodsbepalingen ter bescherming en instandhouding van de waterhuishouding en waterstaatswerken.
In de Legger staat waaraan de waterstaatswerken wat betreft ligging, vorm, afmeting en constructie aan moeten voldoen en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud ervan.

Waterschapswet

De Grondwet vereist voor de waterschappen een aparte zogenaamde organieke wet, de Waterschapswet. Hierin zijn de organisatie, het bestuur (ook verkiezingen), diverse financieringsbepalingen en de verordenende bevoegdheid van het waterschap (zoals die voor de keur) geregeld.

Waterwet

De Waterwet regelt in hoofdzaak het beheer van watersystemen, waaronder waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De wet is gericht op het voorkomen dan wel beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, de bescherming en verbetering van kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. Hierbij vormen het Waterbesluit en de Waterregeling een uitwerking van de bepalingen van de Waterwet.

Wet milieubeheer

De Waterwet regelt het overgrote deel van de watergerelateerde milieuaspecten. De Waterwet ziet met name toe op het watersysteem. Dit terwijl de betreffende regels uit de Wet milieubeheer toezien op de waterketen. Hieronder vallen bijvoorbeeld lozingen in rioolstelsels.

De Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. Inhoudelijk regelt de Wabo ondermeer de vergunningplicht voor indirecte lozingen met daaraan gekoppeld een adviesrecht voor de waterbeheerder.

Landschapsverordening Provincie Utrecht

Voor activiteiten in het gebied zoals graven of dempen van water is ook een ontheffing op basis van de Landschapsverordening nodig van de Gedeputeerde Staten.

Verordening Ruimte

De landschapsverordening van de Provincie Zuid Holland is opgenomen in de Verordening Ruimte.

Regelgeving lozingen; Activiteitenbesluit en meer

De lozingenbesluiten, waarmee verreweg de meeste lozingen worden geregeld onderscheiden zich van elkaar in de doelgroep waar ze op van toepassing zijn. Het Activiteitenbesluit milieubeheer is van toepassing op inrichtingen in de zin van de Wm. Het Besluit lozing afvalwater huishoudens beperkt zich tot particuliere huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen richt zich op het overige lozen.

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Het waterschap adviseert bij de planvorming van ruimtelijke plannen, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) procedure. Medewerkers van het waterschap adviseren tijdens een vooroverleg actief over het plan. Het waterschap toetst een ruimtelijk plan dus niet achteraf. Dit planproces wordt in Nederland het watertoetsproces genoemd.

Wet bodembescherming (Wbb)

De Wbb maakt duidelijk dat grondwater een onderdeel van de bodem is. Daarnaast worden de sanering van verontreinigde bodem en grondwater door middel van de Wbb geregeld. Ook lozingen in of op de bodem kunnen op grond van de Wbb worden gereguleerd.

Activiteitenbesluit agrarisch in beeld

Een handige pagina voor agrariërs over het activiteitenbesluit.

Handboek Water

Voor meer informatie verwijzen we u ook naar het Handboek Water op de website van het Kenniscentrum InfoMil en de Helpdesk Water.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit stelt randvoorwaarden aan het gebruik van grond, bagger en steenachtige bouwstoffen zoals beton, asfalt en bakstenen. Dat is nodig om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen. Het aanleggen van een dam of een kademuur, maar ook het dempen van een sloot met grond of bagger, is dus aan voorwaarden gebonden. Als deze materialen in of bij een watergang worden gebruikt is het waterschap bevoegd gezag. Meer informatie staat op de site van het Meldpunt bodemkwaliteit. Hier is te vinden of de toepassing gemeld moet worden en kan de melding worden ingediend.