Plaatsen van constructies, objecten en vaartuigen in een watergang

Onder het plaatsen van constructies, objecten en vaartuigen in een watergang wordt bijvoorbeeld verstaan het uitvoeren van werkzaamheden vanaf het water. Bijvoorbeeld het plaatsen van een beschoeiing vanaf een ponton. Of het tijdelijk afdammen van een watergang om een dam met duiker aan te leggen.

Als u een constructie, object of vaartuig in een watergang wilt plaatsen dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dit zijn is afhankelijk van het type watergang en de wijze van onderhoud van deze watergang.

Voor het plaatsen van constructies, objecten of vaartuigen in een watergang zijn er daarom regels door het waterschap opgesteld. Deze regels leiden tot een verplichting. Deze verplichting kan zijn:

  • zorgplicht;
  • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht;
  • zorgplicht en vergunningplicht.

De zorgplicht geldt dus altijd.

Zorgplicht

Dat wat u met gezond verstand eigenlijk wel weet

De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder algemene regels vallen. Of de handelingen die vergunningplichtig zijn.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan. Welke verplichting er, naast de zorgplicht, nog meer voor u van toepassing is kunt u checken via de vergunningchecker.

Zorg voor: een nette werkplek

Laat bij het plaatsen van constructies, objecten en vaartuigen in een watergang het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat achter. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Zorg voor: tegengaan uitloging van schadelijke stoffen

Hou er rekening mee dat bij toepassing van bepaalde materialen in het oppervlaktewater er uitloging van schadelijke stoffen kan plaatsvinden. Dit doet zich voor bij onder andere het gebruik van de volgende materialen: gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout en verzinkt staal.

Zorg voor: onderhoud

Primaire en secundaire watergangen worden door het waterschap varend of vanaf de oever onderhouden. Constructies en objecten in een watergang kunnen dit onderhoud belemmeren. Het is dus zaak om daar bij het plaatsen van tijdelijke constructies en objecten in een watergang rekening mee te houden.

Zorg voor: tegengaan opstuwing

Constructies, objecten en vaartuigen in een watergang mogen geen onaanvaardbare opstuwing tot gevolg hebben.

Zorg voor: onbelemmerde doorgang

Belemmer de maatschappelijke functies van het watersysteem niet. Denk aan  kanoroutes, officiële schaatsroutes, varen op vaarwegen en overig vaarwater.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358

Regelgeving

Wilt u de bijbehorende regels lezen? Download hier de hele tekst.

Voor het (tijdelijk) innemen van ligplaatsen in vaarwegen met een vaartuig, zowel gemotoriseerd als ongemotoriseerd, gelden het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en de betreffende Verkeersbesluiten. Ook provincie en gemeente kunnen hiervoor regelgeving hebben.

Mogelijk gerelateerde activiteiten

Naast de regelgeving die geldt voor het plaatsen van constructies, objecten en vaartuigen in een water kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Denk hierbij aan de onderstaande activiteiten:

Regionale regels

Naast de Waterwet (geldt voor heel Nederland) heeft ieder waterschap een Keur. Hierin zijn de regionale regels opgenomen.