Grondwateronttrekking voor menselijke consumptie

Voor de toepassing van water kan gebruik gemaakt worden van oppervlaktewater, grondwater of leidingwater. Afhankelijk van de toepassing en nut en noodzaak van het water, kan een grondwateronttrekking wenselijk of noodzakelijk zijn.

Onder menselijke consumptie wordt verstaan: direct gebruik als drinkwater, maar ook het gebruik van het drinkwater bij processen waarbij het water in direct contact komt met voedsel of drinken bedoeld voor menselijke consumptie.

Voor het onttrekken van grondwater voor menselijke consumptie zijn door het waterschap regels opgesteld. Daarnaast kan het zijn dat voor de locatie van de grondwateronttrekking aanvullende regels van toepassing zijn. Aanvullende regels gelden voor grondwateronttrekkingen in een kwetsbaar gebied of in of bij een waterkering. Met een prik op de kaart wordt duidelijk of aanvullende regels van toepassing zijn.

De regels leiden tot een verplichting. Deze verplichting kan zijn:

  • zorgplicht;
  • zorgplicht en vergunningplicht.

De zorgplicht geldt dus altijd.

Is uw grondwateronttrekking vergunningplichtig? Dan moet er ook een m.e.r. beoordeling plaatsvinden en worden ingediend bij het waterschap. Het waterschap neemt dan een m.e.r. beoordelingsbesluit. Dit m.e.r. beoordelingsbesluit moet als bijlage bij de vergunningaanvraag ingediend worden.

Zorgplicht

Dat wat u met gezond verstand eigenlijk wel weet

De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder algemene regels vallen. Of de handelingen die vergunningplichtig zijn.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan. Welke verplichting er, naast de zorgplicht, nog meer voor u van toepassing is kunt u checken via de vergunningchecker.

Zorg voor: belangen van derden en voorkomen schade

Houd rekening met de belangen van derden (zoals bebouwing, infrastructuur, waterkeringen, mobiele verontreiniging, archeologie, andere grondwateronttrekkingen, natuur, landbouw, bomen en stadsgroen)  en voorkom schade.

Zorg voor: een nette werkplek

Laat het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat achter. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Zorg voor: minimale grondwateronttrekking

Beperk de grondwateronttrekking tot een minimum, waarmee de effecten van de grondwateronttrekking op de omgeving (en daarmee het risico op schade) zoveel mogelijk wordt beperkt.

Zorg voor: maatregelen bij kwetsbare bebouwing

Neem bij kwetsbare bebouwing extra maatregelen om schade te voorkomen.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358

Mogelijk gerelateerde activiteiten

Naast de regelgeving die geldt voor het onttrekken van grondwater voor menselijke consumptie kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Denk hierbij aan de onderstaande activiteiten:

Regionale regels

Naast de Waterwet (geldt voor heel Nederland) heeft ieder waterschap een Keur. Hierin zijn de regionale regels opgenomen.