Grond aanbrengen (ook dempen)

Plichten opzoeken die van toepassing zijn op

Het dempen van oppervlakte water of het aanbrengen van grond bij een waterkering.

Hoe het werkt

 1. Maak een keuze: klik op een activiteit die voor u van toepassing is;
 2. U krijgt een schema te zien: beantwoord de vragen en volg de pijlen voor een resultaat. Er is voor elke vraag een uitleg te vinden in het document;
 3. U heeft de kaart en de uitvoeringsregels bij de Keur nodig:
 • De kaart: heeft u nodig om de vragen van het schema te beantwoorden.
 • Uitvoeringsregels: in het schema eindigt u bij een resultaat: een paragraaf uit de Uitvoeringsregels. Hier vindt u de regels en plichten die voor uw activiteit van toepassing zijn.

Maak een keuze

Dempen

Onder dempen van oppervlaktewater verstaan we:

 • Het volledig dempen van oppervlaktewater;
 • Het versmallen van oppervlaktewater;
 • Het verondiepen van oppervlaktewater.

Aanbrengen

Onder het aanbrengen van grond bij een waterkering verstaan we:

 • Opvullen van gaten en kuilen;
 • Het dempen van watergangen tot maaiveldhoogte;
 • Ophogen en verbreden van een waterkering;
 • Aanbrengen van op- en afritten;
 • Aanleggen van depots.

Om het waterbeheer in goede banen te leiden, bestaan er regels en wetten. Zo is er de Waterwet die voor heel Nederland geldt en heeft iedere waterschap eigen regels opgesteld om het watersysteem te beschermen. Dit is uitgewerkt in de Keur en in de bijbehorende documenten. Hierin zijn regionale regels opgenomen.

Uitleg Besluit bodemkwaliteit:

Het Besluit bodemkwaliteit stelt randvoorwaarden aan het gebruik van grond, bagger en steenachtige bouwstoffen zoals beton, asfalt en bakstenen. Dat is nodig om de bodem en het oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen. Het aanleggen van een dam of een kademuur, maar ook het dempen van een sloot met grond of bagger, is dus aan voorwaarden gebonden. Als deze materialen in of bij een watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) worden gebruikt is het waterschap bevoegd gezag.

Meer informatie staat op de site van het Meldpunt bodemkwaliteit. Hier is te vinden of de toepassing gemeld moet worden en kan de melding worden ingediend.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358