Toezicht en Handhaving op naleving Waterwet

Ons werk

Een goede waterkwaliteit en een veilige wateromgeving is waar team Toezicht en Handhaving voor staat. Controle of de regels worden nageleefd helpt om dit te waarborgen.

Vergunning en melding

Toezichthouders en handhavers op controle

Controle op wet- en regelgeving

Toezichthouders en Handhavers van het waterschap controleren op de naleving van bijvoorbeeld voorschriften uit vergunningen, meldingen waar toestemming voor is gegeven en andere activiteiten zoals lozingenbesluiten. Het team zoekt connectie met de eigenaren om samen te zorgen voor een goede waterkwaliteit.

Inspectiebezoek

Eventuele bijzonderheden of waarschuwingen worden altijd schriftelijk teruggekoppeld aan de eigenaren.  Bij een eventuele overtreding wordt er een hercontrole ingepland, om te kunnen bevestigen dat overtreding ongedaan is gemaakt.

Doorgeven status permanente grondwateronttrekking

Het grondwater staat onder grote druk vanwege de droogte in Nederland. We zijn bezig met het bijwerken van de gegevens over permanente grondwateronttrekkingen. Daarom vragen we aan gebruikers om de vragenlijst grondwater in te vullen.

Dempingen oppervlaktewater en watergangen

Beweidingsverbod en gesloten dijkperiode

Teeltvrije zones bij agrarische activiteiten langs water of een dijk

Contact - Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het team is elke werkdag bereikbaar op telefoon: (030) 634 57 00 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl.