Grondwateronttrekking in een bouwput

Plichten opzoeken die van toepassing zijn op

Grondwateronttrekkingen in een bouwput ten behoeve van de activiteiten aanleg, sloop en/of verwijdering van funderingen, kelders, andere ondergrondse bebouwing of objecten (bijvoorbeeld: buizen, ondergrondse tanks, zuiveringstechnische voorzieningen of duikers), ten behoeve van een bodemsanering of ten behoeve van inspectie van ondergrondse bebouwing of objecten. Tevens wordt hieronder verstaan het onttrekken van grondwater ten behoeve van een (diepe) grondboring.

Hoe het werkt

  1. Maak een keuze: klik op een activiteit die voor u van toepassing is;
  2. U krijgt een schema te zien: beantwoord de vragen en volg de pijlen voor een resultaat. Er is voor elke vraag een uitleg te vinden in het document;
  3. U heeft de kaart en de uitvoeringsregels bij de Keur nodig:
  • De kaart: heeft u nodig om de vragen van het schema te beantwoorden.
  • Uitvoeringsregels: in het schema eindigt u bij een resultaat: een paragraaf uit de Uitvoeringsregels. Hier vindt u de regels en plichten die voor uw activiteit van toepassing zijn.

Maak een keuze

Is uw grondwateronttrekking vergunningplichtig? Dan moet er ook een m.e.r. aanmeldingsnotitie ingediend worden bij het waterschap. Het waterschap neemt dan een m.e.r. beoordelingsbesluit. Dit m.e.r. beoordelingsbesluit moet als bijlage bij de vergunningaanvraag ingediend worden.

Om het waterbeheer in goede banen te leiden, bestaan er regels en wetten. Zo is er de Waterwet die voor heel Nederland geldt en heeft iedere waterschap eigen regels opgesteld om het watersysteem te beschermen. Dit is uitgewerkt in de Keur en in de bijbehorende documenten. Hierin zijn regionale regels opgenomen.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358