Houden van een evenement

Als u een evenement, bijvoorbeeld een georganiseerde zwemwedstrijd, wilt houden dan moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Welke voorwaarden dit zijn is onder andere afhankelijk van de locatie van het evenement. Wanneer het evenement wordt gehouden bij een waterkering dan worden er ook vanuit deze waterkering voorwaarden gesteld aan het evenement. Worden er voor het evenement (tijdelijk) objecten in het water of in een waterkering geplaatst, dan moet er ook rekening worden gehouden met de regelgeving voor die objecten.

Voor het houden van evenementen zijn er daarom regels door het waterschap opgesteld. Deze regels leiden tot een verplichting. Deze verplichting kan zijn:

  • zorgplicht;
  • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht;
  • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;
  • zorgplicht en vergunningplicht.

De zorgplicht geldt dus altijd.

Voor het houden van een evenement bij een tertiaire watergang en niet bij een waterkering geldt alleen de zorgplicht. Wanneer het evenement gehouden wordt bij een waterkering en geheel plaatsvindt buiten de zone waterstaatswerk dan geldt ook alleen de zorgplicht.

Welke verplichting er, naast de zorgplicht, nog meer voor u van toepassing is kunt u checken via de vergunningchecker. Daarnaast zijn evenementen in of op vaarwegen geregeld in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Raadpleeg daarom ook die regelgeving. Het kan dus zo zijn dat de activiteit die u wilt uitvoeren niet is toegestaan volgens het BPR.

Zorgplicht

Dat wat u met gezond verstand eigenlijk wel weet

De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder algemene regels vallen. Of de handelingen die vergunningplichtig zijn.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan. Welke verplichting er, naast de zorgplicht, nog meer voor u van toepassing is kunt u checken via de vergunningchecker.

Zorg voor: een nette werkplek

Laat na afloop van het evenement de watergang altijd in nette staat achter. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Zorg voor: doorstroming, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit

Er moet worden voorkomen dat de doorstroming, de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit van de watergang aangetast kan worden.

Zorg voor: stabiele en sterke waterkering

De kerende hoogte, stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als na het evenement, wordt niet aangetast.

Zorg voor: erosiebestendige bekleding van de waterkering

De opslag van materiaal, materieel en/of grond leidt niet tot nazakkingen, zettingen of tot beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering.

Zorg voor: direct herstel bij beschadigingen

Eventuele nazakkingen of zettingen van de waterkering, die als gevolg van het evenement zijn ontstaan, worden direct hersteld. Eventuele beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden is ontstaan, wordt direct hersteld.

Zorg voor: afvoer van kwel- en regenwater

De afvoer van kwel- en regenwater, zowel tijdens als na het evenement, wordt niet belemmerd.

Zorg voor: bermen en taluds

Indien er een weg op de waterkering ligt, wordt voorkomen dat door het evenement het verkeer zodanig gehinderd wordt dat de bermen en taluds van de waterkering beschadigd raken.

Zorg voor: gebruik van bestaande (half) verhardingen

Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel wordt gebruik gemaakt van bestaande (half) verhardingen van, naar en op de waterkering.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358

Mogelijk gerelateerde activiteiten

Naast de regelgeving die geldt voor het houden van een evenement kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Denk hierbij aan de onderstaande activiteiten:

Regionale regels

Naast de Waterwet (geldt voor heel Nederland) heeft ieder waterschap een Keur. Hierin zijn de regionale regels opgenomen.

Handreiking voor evenementen

Stichting RIONED en STOWA hebben een handreiking opgesteld voor evenementen in, op, met, boven en rondom water. Een paar voorbeelden hiervan zijn cityswims, triathlons, survivalraces en modderraces. Deze handreiking wordt door gemeenten en waterschappen gebruikt om inwoners en bezoekers op een verantwoorde manier te laten genieten van het water in hun gebied. Het water wordt steeds schoner, maar niet op alle plekken of momenten is het verstandig om dit soort evenementen uit te voeren. De handreiking is een hulpmiddel om gezamenlijk in gesprek te gaan over het uitvoeren van deze evenementen.