Aanleggen van steigers of vlonders

Als u een steiger (1) of vlonder (2) bij een watergang wilt aanleggen, dan moet de steiger of vlonder aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dit zijn is afhankelijk van het type watergang en de wijze van onderhoud van deze watergang. Wanneer de steiger of vlonder wordt aangelegd bij een waterkering dan worden er ook vanuit deze waterkering voorwaarden gesteld aan de steiger of vlonder.

  1. Onder een steiger wordt verstaan een werk dat over de watergang hangt. Het kan worden ondersteund middels palen in de watergang.
  2. Met een vlonder wordt een werk bedoeld dat wordt aangebracht boven land en dus niet over een watergang hangt.

Voor het aanleggen van steigers of vlonders zijn er daarom regels door het waterschap opgesteld. Deze regels leiden tot een verplichting. Deze verplichting kan zijn:

  • zorgplicht;
  • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht;
  • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;
  • zorgplicht en vergunningplicht.

De zorgplicht geldt dus altijd.

Zorgplicht

Dat wat u met gezond verstand eigenlijk wel weet

De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder algemene regels vallen. Of de handelingen die vergunningplichtig zijn.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan. Welke verplichting er, naast de zorgplicht, nog meer voor u van toepassing is kunt u checken via de vergunningchecker.

Zorg voor: een nette werkplek

Laat bij het aanleggen van een steiger of vlonder het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat achter. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Zorg voor: voldoende licht

Vanuit het oogpunt van ecologie is het van belang dat een steiger niet zodanig groot is, dat over een grote lengte of breedte lichttoetreding onder de steiger onmogelijk wordt gemaakt.

Zorg voor: onderhoud

Let er bij de aanleg van een werk op dat onderhoud van de watergang mogelijk blijft.

Zorg voor: tegengaan uitloging van schadelijke stoffen

Hou er rekening mee dat bij toepassing van bepaalde materialen in het oppervlaktewater er uitloging van schadelijke stoffen kan plaatsvinden. Dit doet zich voor bij onder andere het gebruik van de volgende materialen: gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout en verzinkt staal.

Zorg voor: onbelemmerde doorgang

Belemmer de maatschappelijke functies van het watersysteem niet. Denk aan  kanoroutes, officiële schaatsroutes, varen op vaarwegen en overig vaarwater.

Zorg voor: voldoende waterberging

Let er op dat er bij de aanleg van een steiger geen waterberging mag worden weggenomen.

Zorg voor: stabiele en sterke waterkering

De kerende hoogte, stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk, wordt niet aangetast.

Zorg voor: erosiebestendige bekleding van de waterkering

De opslag van materiaal, materieel en/of grond leidt niet tot nazakkingen, zettingen of tot beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering.

Zorg voor: direct herstel bij beschadigingen

Eventuele nazakkingen of zettingen van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden zijn ontstaan, worden direct hersteld. Eventuele beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden is ontstaan, wordt direct hersteld.

Zorg voor: afvoer van kwel- en regenwater

De afvoer van kwel- en regenwater, zowel tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden, wordt niet belemmerd.

Zorg voor: bermen en taluds

Indien er een weg op de waterkering ligt, wordt voorkomen dat door de werkzaamheden het verkeer zodanig gehinderd wordt dat de bermen en taluds van de waterkering beschadigd raken.

Zorg voor: gebruik van bestaande (half) verhardingen

Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel wordt gebruik gemaakt van bestaande (half) verhardingen van, naar en op de waterkering.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bel ons 030 - 209 7358

Mogelijk gerelateerde activiteiten

Naast de regelgeving die geldt voor het aanleggen van steigers en vlonders kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Denk hierbij aan de onderstaande activiteiten:

Regionale regels

Naast de Waterwet (geldt voor heel Nederland) heeft ieder waterschap een Keur. Hierin zijn de regionale regels opgenomen.