Bezwarencommissie

De commissie behandeling bezwaren is een onafhankelijke commissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die het waterschap als overheid betreffen. Hiervan zijn uitgezonderd bezwaren op het terrein van personele aangelegenheden, de belastingwetgeving en schadevorderingen op publiekrechtelijke grondslag.

De benoeming geschiedt voor de zittingsduur van het algemeen bestuur. Met de komst van een nieuw algemeen bestuur dient ook de commissie weer opnieuw te worden bemenst. De samenstelling van de commissie is met ingang van 29 juni 2021 als volgt:

  • de heer drs. J.P.J. Lokker (voorzitter)
  • de heer ing. D. Moerkens (lid)
  • mevrouw mr. ir. M.J. Kraak (lid)
  • de heer prof. mr. R. Ortlep (plaatsvervangend lid)
  • de heer mr. dr. ir. J.J.H. Van Kempen (plaatsvervangend lid)