Bestuur

Dijkgraaf

De dijkgraaf is de voorzitter van het hoogheemraadschap. Zijn functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester in een gemeente. De dijkgraaf heeft zitting in het dagelijks bestuur en maakt geen deel uit van het algemeen bestuur.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (college) bestaat uit de dijkgraaf en vier hoogheemraden, elk met hun eigen portefeuilles. Het college is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is het hoogste beslisorgaan van het waterschap. Het zet beleid uit en neemt beslissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden, waarvan 26 verkiesbare en 4 geborgde (niet-verkiesbare) zetels.

Duocommissieleden

In commissies uit het algemeen bestuur (AB) worden de voorstellen van het college (dagelijks bestuur) voorbesproken en wordt hierover advies uitgebracht aan het college, waarna de voorstellen ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd. Elke fractie heeft de mogelijkheid om een duocommissielid aan een commissie te laten deelnemen. Een geïnstalleerd duocommissielid is niet tevens AB-lid, maar stond wel op de kandidatenlijst voor de verkiezingen c.q. op de reservelijst voor de geborgde AB-zetels.

Jeugdbestuur

Om jongeren bij water(uitdagingen) in hun eigen regio te betrekken, heeft ons waterschap een jeugddijkgraaf en een jeugdhoogheemraad. Dit zijn scholieren in de leeftijd tussen 15 en 18 jaar.

Vergaderingen

Live meekijken met vergaderingen van het algemeen bestuur en twee commissies, stukken raadplegen en zien wanneer er wordt vergaderd.

Waterraad

De waterraad bestaat uit jongeren van 18 tot 25 jaar. De leden van de waterraad adviseren bestuur en medewerkers een jaar lang over onderwerpen als klimaatverandering en waterbewustzijn. De leden komen elke maand bij elkaar voor een activiteit met borrel.