De veldproef

Muskusrattenbeheer neemt actief deel aan de landelijke veldproef, die op 2 januari 2013 van start is gegaan. In haar beheergebied zijn 25 uurhokken geselecteerd waarin gevarieerd wordt met de intensiteit van bestrijding. Met deze veldproef wordt onderzocht of de bestrijding van muskusratten nu op de beste manier gebeurt. Er wordt gekeken of het gerichter, goedkoper en met minder dierenleed kan.

De veldproef duurt tot januari 2016 en vindt in verschillende gebieden verspreid over het land plaats. Bij het uitvoeren van de veldproef wordt samengewerkt met een ecologisch onderzoeksbureau. Vertegenwoordigers van de Dierenbescherming, LTO, Stowa en de gezamenlijke natuurbeschermingsorganisaties begeleiden de proef.

Veldproef

In de veldproef onderzoeken de waterschappen wat het verband is tussen het aantal uren dat bestrijders in het veld werken om muskusratten te vangen en de schade die muskusratten aanrichten aan dijken en kades. Is er meer schade als er minder tijd wordt gestoken in het vangen en doden van muskusratten? De veldproef duurt drie jaar, met een optie op verlenging. De gegevens helpen de waterschappen om te bepalen welke preventieve maatregelen goed werken en hoe ze de muskusratten zo effectief mogelijk en met zo weinig mogelijk dierenleed kunnen bestrijden. Met als doel: zorgen voor veilige dijken en kades.

Meer en minder doen

Voor de veldproef zijn 117 gebieden van 5 x 5 kilometer uitgekozen, zogenaamde 'uurhokken'. In een derde ervan gaan de muskusrattenbestrijders wat meer tijd besteden aan het vangen van muskusratten, in een derde besteden ze wat minder tijd. Om te kunnen vergelijken blijft in een derde van de uitgekozen gebieden de inzet gelijk aan de afgelopen jaren. In sommige gebieden gaan de muskusrattenbestrijders bovendien alleen in winter en voorjaar aan het werk, in plaats van het hele jaar door. De bestrijders kunnen via een app op hun smartphone precies bijhouden waar en hoeveel muskusratten ze vangen en doden.

  • 30% meer tijd besteden aan bestrijden: 39 uurhokken;
  • 30% minder tijd besteden aan bestrijden: 39 uurhokken;
  • Evenveel tijd blijven besteden aan bestrijden: 39 uurhokken.

Schade meten

Schade-experts gaan volgen welke schade muskusratten aan dijken en kades toebrengen in de drie soorten uurhokken. Voordat de proef begint, leggen ze de kwaliteit van de dijken en kades vast, zodat de beginsituatie duidelijk is. Als zij in een gebied schades opnemen, weten ze niet hoeveel tijd er gestoken wordt in het bestrijden van de muskusratten. Zo worden ze niet beïnvloed bij het beoordelen van schade. De schade die muskusratten aan waterkeringen toebrengen, wordt heel goed in de gaten gehouden. Niet alleen de schade-experts, maar ook de muskusrattenbestrijders controleren dit. Mocht er schade optreden waarbij de veiligheid in het geding is, dan worden direct maatregelen genomen. De veiligheid voor bewoners staat altijd voorop.

Inzicht in leefgebied muskusrat

De veldproef wordt ook gebruikt om meer te weten te komen over leefgewoonten van muskusratten. Zijn ze honkvast of trekken ze vaak naar nieuwe gebieden? En hoeveel procent van de muskusratten wordt eigenlijk gevangen en gedood? Om hierachter te komen, wordt een aantal muskusratten gevangen, zij krijgen een merkje in het oor. Dankzij dit merkje wordt duidelijk hoeveel procent van de muskusratten later teruggevangen wordt en over welke afstand ze zich verspreid hebben.

Preventie: beschermen van dijken en kades

Door belangrijke dijken en kades te beschermen, bijvoorbeeld met gaas, kunststof doek of stortsteen, wordt schade door het gegraaf van muskusratten mogelijk voorkomen. Gedurende de veldproef wordt onderzocht welk effect het beschermen van dijken en kades heeft op de hoeveelheid schade die muskusratten aanrichten. Meer schade door muskusratten?

Economische schade

Muskusratten zorgen niet alleen voor schade aan dijken en kades. Het gewroet leidt soms tot onzichtbare valkuilen voor vee en landbouwmachines. Bovendien eten muskusratten graag landbouwgewassen, zoals maïs en bieten. De waterschappen richten zich, vanwege hun wettelijke taak, vooral op het meten van schade aan dijken en kades. Toch wordt binnen de Veldproef in enkele gebieden ook de economische schade beoordeeld.