Preventieve maatregelen

Het werk van muskusrattenbeheer is gericht op het voorkomen van graafschade door het aantal muskusratten zo laag mogelijk te houden. Naast het vangen en bestrijden van muskusratten kunnen waterschappen ook graafwerende maatregelen nemen om schade aan waterstaatwerken zo veel mogelijk te voorkomen.

Medewerkers van Muskusrattenbeheer hebben veel kennis over de leefwijze en graafgedrag van de muskusrat. Zij geven voorlichting en advies aan de individuele waterschappen over graafwerende of preventieve maatregelen.

Advisering

Muskusrattenbeheer adviseert de waterschappen over de aanleg van preventieve maatregelen bij:

  • het onderhoud aan een kering
  • het onderhoud aan oevers
  • de aanleg van natuurvriendelijke oevers

Effecten nog onbekend

Onderhoud en aanleg van oevers, kades, keringen en dijken is een taak van de individuele waterschappen. Daarmee is ook de aanleg van preventieve (graafwerende) maatregelen een zaak van de waterschappen. Preventieve maatregelen hebben twee doelen. Verhogen veiligheid omdat de muskusrat niet in een kering kan graven en het ongeschikt maken van de leefomgeving van de muskusrat waardoor de populatie nog verder omlaag gaat.

Intensieve bestrijding noodzakelijk

Naast de inzet van preventieve maatregelen blijft vooralsnog intensieve bestrijding noodzakelijk. Op dit moment weten we namelijk nog te weinig over de effecten en resultaten van preventieve maatregelen

  • De eerste preventieve maatregelen zijn nog maar net genomen. Op dit moment lopen 12 pilots. Effecten zijn nog onbekend, in de veldproef die begin 2013 gestart is worden deze preventieve gemonitord.
  • Onderzoek door DHV in 2007 geeft aan dat van alle mogelijke preventieve maatregelen er niet een voldoende zekerheid geeft dat geen schade optreedt door graverijen.
  • Zeer robuuste anti-graafmaatregelen zijn duur in aanleg en geven extra kosten bij onderhoud. De aanleg wordt op € 200, p/m geschat, met 17.500 kilometer aan keringen een flinke investering.
  • Zeer robuuste anti-graafmaatregelen hebben ook een negatieve uitwerking op de waterkwaliteit en biodiversiteit.

Graafwerende voorzieningen

Daarnaast zouden we in Nederland zo'n 17.500 km aan primaire en regionale keringen moeten voorzien van graafwerende voorzieningen, voordat we dat gerealiseerd hebben zijn we sowieso een flink aantal jaren verder.