Ontwikkeling vangmiddelen

Bestrijders van Muskusrattenbeheer houden de aantallen muskus- en beverratten zo laag mogelijk om graafschade aan het watersysteem te voorkomen. De bestrijders hebben vrijstelling om muskus- en beverratten te doden. Dat gebeurt binnen strikte regels van de Flora en Faunawet en de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Kortweg geldt: men doodt zo snel mogelijk, zo pijnloos mogelijk en niet meer dieren dan nodig. Ze gebruiken daarvoor wettelijk toegestane vangmiddelen.

Ontwikkeling vangmiddelen

Voorkomen van onnodig lijden en de zorgplicht voor alle (andere) in het wild levende dieren zijn maatgevend voor alle acht beheerorganisaties in Nederland. De acht beheerorganisaties werken samen in de Unie van Waterschappen bij de continue ontwikkeling van vangmateriaal. Klemmen en kooien worden aangepast waardoor ze sneller en beter werken. Klemmen en kooien zijn de laatste jaren ook aangepast om zo min mogelijk andere dieren te vangen.

Klem in Kooi

Alle nieuwe kooien worden besproken in de adviesgroep techniek en tactiek (ATT). Eén van de nieuwste kooien die is goedgekeurd door de ATT is de zogenaamde POMkooi. De kooi met klemmen erin is ontwikkeld door Paul Oude Munnink van het waterschap Salland. Belangrijkste voordeel van deze kooi is dat de dodingstijd wordt beperkt. De kooi is in 2012 getest door twee bestrijders van Muskusrattenbeheer. Zij concludeerden dat de POMkooi:

  • Geen noemenswaardige schadelijke bijvangsten.
  • Vangst wordt direct gedood
  • Makkelijk op 'zicht' is te controleren
  • Kooi is relatief eenvoudig te maken
  • Licht is in gebruik geen zware fysieke inspanning voor bestrijder bij vervoeren/verplaatsen/controleren

Plaatsen vangmiddelen

Bestrijders van muskusrattenbeheer zetten het vangmateriaal zo uit dat de kans om andere dieren te vangen zo klein mogelijk is. Dit is een belangrijk onderdeel van de opleiding die elke bestrijder heeft gevolgd. Toch zijn bijvangsten helaas niet helemaal te voorkomen.


Zetten van een vangkooi

Een medewerker van Muskusrattenbeheer zet een vangkooi in een duiker.

Aanpassingen aan een vangkooi

Op deze foto is te zien welke aanpassingen in een vangkooi worden gemaakt om te voorkomen dat de verkeerde dieren in de kooi terecht komen.