Vakspecialisten

Het opsporen en vangen van muskusratten is een vak apart, dat een bijzondere ervaring en techniek vereist. Alle bestrijders zijn opgeleid om hun werk zo efficiënt, zo effectief en zo diervriendelijk mogelijk te kunnen doen. Zij worden jaarlijks bijgeschoold.

Door zijn opleiding en werkervaring heeft de bestrijder kennis van de flora en fauna, de natuurwetgeving en de waterwereld. Daarnaast is hij dagelijks in het veld en kent daardoor de specifieke omstandigheden van zijn werkgebied. Het vangen van muskusratten gebeurt met de grootste zorgvuldigheid. De bestrijder kent de situatie en weet welke vangmiddelen hij kan inzetten. Zij werken volgens de landelijk afgesproken gedragscode voor bestrijding van muskus- en beverratten.

Samenwerking met Unie van Waterschappen en natuurorganisaties

Muskusrattenbeheer werkt tevens nauw samen met de Unie van Waterschappen en natuurorganisaties aan de verdere ontwikkeling van vangmiddelen om de dodingstijd tot een minimum te beperken en de kans te verkleinen dat andere dieren, zoals vissen en watervogels worden gevangen.

Professionele aanpak

In west en midden Nederland zijn de muskus- en beverratten afgelopen jaren intensief weggevangen. Vangsten worden exact bijgehouden in een digitaal vangstregistratiesysteem. De vangstrategie wordt zo nodig aangepast na analyse van de cijfers en afhankelijk van de geografische kenmerken van een bepaald gebied. Door deze strategische werkwijze komt de beverrat in onze regio nog maar sporadisch voor. Ook het aantal muskusratten is in de meeste plaatsen sterk gedaald. Gezien de grote voortplantingssnelheid van de muskus- en beverrat blijft het echter noodzakelijk om gebiedsbreed en jaarrond te speuren en dieren wegvangen om escalatie te voorkomen.


Ontwikkeling vangmiddelen

Bestrijders van Muskusrattenbeheer houden de aantallen muskus- en beverratten zo laag mogelijk om graafschade aan het watersysteem te voorkomen. De bestrijders hebben vrijstelling om muskus- en beverratten te doden. Dat gebeurt binnen strikte regels van de Flora en Faunawet en de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren.