Schades en herstel

Door het graven en woelen veroorzaken muskusratten schade aan het hele watersysteem. Het meest gevaarlijke is het graven van lange gangenstelsels en holen in dijken of keringen. Het water kan dan door de dijk heen sijpelen en de dijk van binnenuit verzwakken. Snel schadeherstel is dan geboden.

Uit onderzoek van DHV in 2006 blijkt dat een bouw bij aanvang al een lengte van 5 meter heeft, na een jaar is dat gemiddeld uitgegroeid tot zo'n 15 meter. Door zo'n bouw neemt de sterkte en stabiliteit van de kering af. Door het gegraaf ontstaat schade in de vorm van erosie, afkalving, ondermijning, verzakking en doorgraving van dijklichamen. Zie ook het te downloaden rapport 'Schade aan waterkeringen' in de rechterbalk.

Herstel

Het doel van Muskusrattenbeheer is de aantallen muskusratten zo laag mogelijk te houden zodat ze geen schade kunnen veroorzaken. Als een medewerker tijdens het speuren toch schade aan een kering constateert, waarschuwt hij zijn collega bij het betreffende waterschap. Zodat de keringbeheerders van dat waterschap de schade snel kunnen herstellen. Omgekeerd wordt Muskusrattenbeheer ook door de waterschappen gebeld als zij schade aan een kering constateren. Is de schade ontstaan door muskusratten? Zitten er muskusratten in het gebied? Hoe loopt een bouw van een muskusrat door de dijk? Waar kan de kern van lekkage zitten? Door goede samenwerking wordt verdere schade zo veel mogelijk beperkt.

Andere schades

Door hun graafwerk brengen muskusratten niet alleen schade toe aan dijken, maar aan het hele watersysteem. Zo worden sloten en kanalen ondiep door de uitgegraven grond, waardoor de waterafvoer stagneert. Daarnaast ontstaat ook schade op het land: verzakkingen van (spoor)wegen, schade aan landbouw- en natuurgebieden. De omvang en reikwijdte van deze schade is beschreven in het onderzoeksrapport 'Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten', door het LEI Wageningen UR. U kunt dit rapport in de rechterbalk downloaden.


Filmpje 'Graafschade aan dijk'

Beelden van de schade die is veroorzaakt door muskusratten bij Pijnacker. Over 13 meter lengte zijn gaten en verzakkingen ontstaan in een dijk. Door een goede samenwerking tussen Muskusrattenbeheer en Staatsbosbeheer is de schade tijdig hersteld.

Graafschade en reparatie in beeld

Afbeelding 303
Afbeelding 237
afkalving dijk
schade hersteld