Samenwerking Muskusrattenbeheer verlengd

Op donderdag 12 december hebben de zes waterschappen binnen Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland (MRB WMNL) ingestemd met het verlengen van het samenwerkingsverband. Daarmee is geborgd dat, voor het gebied van Texel tot aan Hoek van Holland tot aan de Utrechtse heuvelrug, de komende 5 jaar voldoende budget beschikbaar is om invulling te geven aan de opgave in de beleidsvisie van MRB WMNL. De nieuwe beleidsvisie geeft invulling aan de nieuwe, landelijke strategie: het terugdringen van de muskusrat tot de landsgrenzen.

Beleidsvisie: ‘Klaar voor de volgende stap’

Om invulling te geven aan deze nieuwe, landelijke strategie heeft MRB WMNL de beleidsvisie ‘Klaar voor de volgende stap’ opgesteld. Daarin wordt beschreven wat er de komende 5 jaar nodig is om over 10 á 15 jaar het gebied vrij te hebben van muskusratten én om aan het einde van die periode een organisatie over te houden die in staat is hervestiging van de muskusrat in een gebied te voorkomen. Op basis van deze beleidsvisie hebben de 6 waterschappen ieder hun instemming verleend voor de gemeenschappelijk investering van ongeveer 10 miljoen euro per jaar voor de periode van 2020 tot en met 2024.

Nieuwe, landelijke strategie: terugdringen tot aan de landsgrens

MRB WMNL werkt nauw samen met de zeven andere MRB-organisaties in Nederland. Deze samenwerking leidde tot een grootschalig landelijk onderzoek naar de beste methode om invulling te geven aan de taak die voorgeschreven is in de waterwet. Op basis van het advies dat hieruit volgde, hebben in juni 2019 alle 21 waterschappen in Nederland ingestemd met het wijzigen van de strategie van ‘onder controle houden op een zeer laag niveau’ naar ‘terugdringen tot aan de landsgrens’. De nieuwe strategie bleek om meerdere redenen de voorkeur te hebben boven de oude. De belangrijkste argumenten daarbij waren dat het per saldo minder dierenleed oplevert en dat het op termijn voordeliger is.

Over MRB WMNL

MRB WMNL is in 2011 gestart als samenwerkingsverband tussen de waterschappen Hollands Noorderkwartier, De Stichtse Rijnlanden, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland, Delfland en Amstel, Gooi en Vecht. Doel van dit samenwerkingsverband is kennis en krachten te bundelen om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan het ‘beschermen van waterstaatswerken tegen graverij door muskus- en beverratten’. De gekozen organisatievorm maakt het mogelijk in het gehele beheergebied de inzet daar te richten waar deze het meeste effect heeft.

Met zo’n 125 mensen in dienst is MRB WMNL de grootste MRB-organisatie in Nederland. Een kwart van de muskusrattenbeheerders in Nederland werkt in dit gebied en ook een kwart van het landelijk aantal vangsten van muskusratten wordt hier gedaan. Het aantal beverratten dat door MRB WMNL wordt gevangen is verwaarloosbaar. Die zijn in Nederland al zodanig bestreden dat deze vrijwel alleen nog aan de kant van de Duitse grens worden gevangen door de collega’s van de andere waterschappen.


Beleidsvisie 'Klaar voor de toekomst'

MRB WMNL

Geinteresseerd in de nieuwe beleidsvisie?