Wat doet het waterschap bij een incident op een regionale waterkering?

Het uitdrogen of verweken van een regionale waterkering (Waterkeringen die de polders beschermen tegen het water uit de hoger gelegen boezemwateren) kan flinke gevolgen hebben voor mensen en dieren in de omliggende lager gelegen polders. Daarom houdt het waterschap ze goed in de gaten.

De regionale waterkeringen liggen in het westelijk deel van het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden. Ze vormen de scheiding tussen de hoger gelegen (boezem (Tijdelijke opslagplaats voor overtollig polderwater))wateren, zoals de Grecht, de Hollandse IJssel, de Wierickes en de Vlist, en de lager gelegen polders. In het westelijk gebied van De Stichtse Rijnlanden ligt 330 km aan regionale waterkeringen.

Te droog

Als het langdurig droog is, kunnen er scheuren in de regionale waterkeringen ontstaan. De laatste jaren beregent het waterschap de groene keringen (kades) preventief, met een speciale boot. Dat voorkomt dat kleine scheuren groot worden en er vervolgens een stuk kering afschuift.

Te nat

Als het langdurig regent kan de kering verweken en afschuiven. Het waterschap treft dan maatregelen om de waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt) te verstevigen, bijvoorbeeld met extra klei of doek.

Ook kan het vóórkomen dat de waterkering overstroomt. Doorgaans zorgt het waterschap ervoor, dat het zo ver niet komt en wordt een maalstop (De gemalen draaien dan niet of minder, waardoor de poldersloten weliswaar overstromen, maar een doorbraak of overstroming van de regionale keringen (en dikwijls van stedelijk gebied) voorkomen wordt.) ingesteld. De gemalen worden dan tijdelijk stilgezet. Daardoor stijgt wel het waterpeil in de polder. Natuurlijk wordt bekeken, waar dit de minste problemen oplevert.

Inspecties

In zowel extreem droge als in extreem natte situaties zal het waterschap de keringen extra goed in de gaten houden. Buitendienstmedewerkers rijden en lopen dan de regionale waterkeringen af. Ook kan het dijkleger (Het dijkleger bestaat uit vrijwilligers binnen het waterschap die in geval van hoog water opgeroepen kunnen worden om de dijken te bewaken) ingezet worden. Tachtig kilometer regionale waterkeringen is namelijk alleen te voet begaanbaar. Het dijkleger bestaat uit waterschapsmedewerkers, die normaal gesproken op kantoor of als muskusrattenbeheerder werkzaam zijn.

Compartimentering

Dreigt een regionale waterkering (Waterkeringen die de polders beschermen tegen het water uit de hoger gelegen boezemwateren) door te breken, of is dat al gebeurd, dan kan het waterschap op verschillende plaatsen boezemwateren afsluiten, om zo te voorkomen dat het hele stelsel leeg stroomt in een polder. Dit wordt compartimentering genoemd: het watersysteem wordt opgedeeld in kleinere stukken. Een voorbeeld is de compartimentering onder de Blokhuisbrug in Woerden. Maar ook sluisdeuren kunnen dienen als compartimentering. In geval van nood kunnen zelfs big bags met zand gebruikt worden om een watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) tijdelijk af te dammen.


Extra inspectie bij droogte

Inspectie Grechtkade door dijkleger

Inspectie Grechtkade door dijkleger (Het dijkleger bestaat uit vrijwilligers binnen het waterschap die in geval van hoog water opgeroepen kunnen worden om de dijken te bewaken) in 2011

Grotere (jpg, 3.4 MB)

Beregening bij droogte

Beregening Grechtkade

Beregening Grechtkade Woerden in 2011

Grotere (jpg, 1.8 MB)

Compartimenteringswerken

Compartimenteringsbalken in kist Blokhuisbrug

Compartimenteringsbalken in kist bij de Blokhuisbrug in Woerden

Grotere (jpg, 25 kB)

Meer over regionale keringen