Calamiteiten

Calamiteitenzorg

Als een waterincident ingrijpende gevolgen krijgt, komt de calamiteitenorganisatie van De Stichtse Rijnlanden in actie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een dijkdoorbraak, extreme droogte of regenval of een incident op één van onze zuiveringsinstallaties.

Soorten watercalamiteiten

We onderscheiden zeven soorten watercalamiteiten:

 • Hoogwater op de Lek en Neder-Rijn. Hierbij gaat het over de maatregelen om een overstroming van deze belangrijke primaire waterkering (Een primaire waterkering keert het water van zee of grote rivier (dijk)) te voorkomen;
 • Regionale waterkeringen. Een breuk of overstroming van een regionale waterkering (Waterkeringen die de polders beschermen tegen het water uit de hoger gelegen boezemwateren), zoals de Grechtdijk of de kade langs de Dubbele Wiericke;
 • Wateroverlast. Hevige regenval kan tot gevolg hebben dat sloten en weteringen het water niet meer kunnen verwerken en er wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) ontstaat;
 • Watertekort. Langdurige droogte heeft veel gevolgen voor de veiligheid van dijken. Ook de zoetwatervoorziening kan in gevaar komen;
 • Zuiveringstechnische werken. Een breuk in een persleiding naar een rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd), een uitgevallen rioolgemaal of een brand of andere storing op een rioolwaterzuivering;
 • Waterkwaliteit. Sterfte van vissen en andere waterdieren en -planten, vervuild bluswater dat in oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) komt, blauwalgen, lozingen van chemische stoffen in het water;
 • Vaarwegen. Een ongeval op een vaarweg, in beheer bij het waterschap. Bijvoorbeeld de Kromme Rijn of Dubbele Wiericke.

Calamiteitenzorg

Calamiteitenzorg omvat vier onderdelen:

 • de calamiteitenorganisatie;
 • planvorming;
 • opleiden, trainen en oefenen;
 • samenwerking met de netwerkpartners.
In het Calamiteitenplan staat beschreven hoe De Stichtse Rijnlanden handelt bij een calamiteit.
Om er voor te zorgen dat iedereen goed op elkaar is ingespeeld en weet wat zijn of haar taken zijn tijdens een calamiteit wordt er geoefend. Met elkaar, maar ook met netwerkpartners als gemeenten, Rijkswaterstaat, collega-waterschappen en hulpdiensten. Leren, testen en experimenteren zijn oefendoelen, maar bij een oefening kan ook naar voren komen dat plannen of procedures moeten worden bijgesteld.

Dijkleger

Het dijkleger (Het dijkleger bestaat uit vrijwilligers binnen het waterschap die in geval van hoog water opgeroepen kunnen worden om de dijken te bewaken) wordt ingezet voor de inspectie van dijken bij hoogwater en extreme droogte. Het dijkleger (Het dijkleger bestaat uit vrijwilligers binnen het waterschap die in geval van hoog water opgeroepen kunnen worden om de dijken te bewaken) bestaat uit medewerkers van het waterschap, die normaal gesproken op kantoor of als muskusrattenbestrijder werken. Kijk in het filmpje hoe dat in zijn werk gaat.

Alarmnummer

Voor spoedeisende meldingen is het waterschap 24 uur per etmaal bereikbaar via het alarmnummer (030) 634 57 00.

Bekijk ook de pagina Melding, klacht of overlast