Calamiteiten

Calamiteitenzorg

Als een waterincident ingrijpende gevolgen krijgt, komt de calamiteitenorganisatie van De Stichtse Rijnlanden in actie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een dijkdoorbraak, extreme droogte of regenval of een incident op één van onze zuiveringsinstallaties.

Soorten watercalamiteiten

We onderscheiden zeven soorten watercalamiteiten:

 • Hoogwater op de Lek en Neder-Rijn. Hierbij gaat het over de maatregelen om een overstroming van deze belangrijke primaire waterkering te voorkomen;
 • Regionale waterkeringen. Een breuk of overstroming van een regionale waterkering, zoals de Grechtdijk of de kade langs de Dubbele Wiericke;
 • Wateroverlast. Hevige regenval kan tot gevolg hebben dat sloten en weteringen het water niet meer kunnen verwerken en er wateroverlast ontstaat;
 • Watertekort. Langdurige droogte heeft veel gevolgen voor de veiligheid van dijken. Ook de zoetwatervoorziening kan in gevaar komen;
 • Zuiveringstechnische werken. Een breuk in een persleiding naar een rioolwaterzuivering, een uitgevallen rioolgemaal of een brand of andere storing op een rioolwaterzuivering;
 • Waterkwaliteit. Sterfte van vissen en andere waterdieren en -planten, vervuild bluswater dat in oppervlaktewater komt, blauwalgen, lozingen van chemische stoffen in het water;
 • Vaarwegen. Een ongeval op een vaarweg, in beheer bij het waterschap. Bijvoorbeeld de Kromme Rijn of Dubbele Wiericke.

Calamiteitenzorg

Calamiteitenzorg omvat vier onderdelen:

 • de calamiteitenorganisatie;
 • planvorming;
 • opleiden, trainen en oefenen;
 • samenwerking met de netwerkpartners.
In het Calamiteitenplan staat beschreven hoe De Stichtse Rijnlanden handelt bij een calamiteit.
Om er voor te zorgen dat iedereen goed op elkaar is ingespeeld en weet wat zijn of haar taken zijn tijdens een calamiteit wordt er geoefend. Met elkaar, maar ook met netwerkpartners als gemeenten, Rijkswaterstaat, collega-waterschappen en hulpdiensten. Leren, testen en experimenteren zijn oefendoelen, maar bij een oefening kan ook naar voren komen dat plannen of procedures moeten worden bijgesteld.

Dijkleger

Het dijkleger wordt ingezet voor de inspectie van dijken bij hoogwater en extreme droogte. Het dijkleger bestaat uit medewerkers van het waterschap, die normaal gesproken op kantoor of als muskusrattenbestrijder werken. Kijk in het filmpje hoe dat in zijn werk gaat.

Alarmnummer

Voor spoedeisende meldingen is het waterschap 24 uur per etmaal bereikbaar via het alarmnummer (030) 634 57 00.

Bekijk ook de pagina Melding, klacht of overlast