Melding van overlast of klacht

Niet-spoedeisende watermelding

Voor niet-spoedeisende watermeldingen (bijvoorbeeld een waterpeil dat te hoog of te laag staat) kunt u ons bellen tijdens kantooruren (van 8.30 tot 17.00 uur): (030) 209 73 61.

U kunt ook online een melding doorgeven over bijvoorbeeld vissterfte, waterverontreiniging of exoten (uitheemse waterplanten en -dieren die hier niet thuis horen).

Spoedeisende watermelding

Dreigt er een overstroming? Ziet u een scheur in de dijk? Of is het water ernstig vervuild? Bel dan direct het waterschap.

Tijdens kantooruren (van 8.30 tot 17.00 uur): (030) 209 73 61

Buiten kantooruren en in het weekend: (030) 634 57 00

Welke watermeldingen doet u bij het waterschap?

 • waterpeil te hoog of te laag
 • problemen met waterdoorstroming
 • dode dieren (kadavers) in het water
 • afval in het water
 • troebel water
 • waterverontreiniging, bijvoorbeeld olie, blauwalg of botulisme
 • illegale (grond)wateractiviteit, bijvoorbeeld zonder vergunning grondwater onttrekken of afvalwater lozen op het oppervlaktewater
 • ondermaats onderhoud van waterkant of oever van sloot
 • ondermaats onderhoud van dijk, kade of kering
 • schade aan dijk, kade of kering
 • overlast door rioolwaterzuivering(sinstallatie), bijvoorbeeld stank
 • overlast door werkzaamheden van het waterschap, bijvoorbeeld herrie
 • overlast door varen of aanmeren
 • wildgroei van exoten zoals de Grote Waternavel

Welke watermeldingen doet u bij andere instanties?

 • water op straat na hevige regenval
 • rioollucht (stank) op straat of in huis
 • (grond)water in kelders
 • problemen met de riolering (bijvoorbeeld verstoppingen)
 • problemen met straatputten en -kolken (bijvoorbeeld verstoppingen)

Muskusratten

Heeft u een muskusrat gezien? Bel (030) 634 57 56, of meld het ons online.

Klacht over het waterschap

U vindt dat u slecht behandeld bent door een ambtenaar of bestuurder van ons waterschap? Maak hier dan melding van.

Wet openbaarheid bestuur (Wob)

Wilt u andere informatie van het waterschap ontvangen dan die u leest in brochures of op de website? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij het waterschap.

Calamiteiten

Dijkdoorbraak, extreme wateroverlast of droogte? Dan komt de calamiteitenorganisatie in actie.