Financiële impuls voor Klimaatadaptatie

Het waterschap wil graag gemeenten en grondbezitters in het landelijk gebied stimuleren om samen met het waterschap te werken aan water en klimaatadaptatie. Daarom heeft het waterschap tot en met 2022 jaarlijks een budget van € 450.000 beschikbaar om gemeenten en grondbezitters in het landelijk gebied te stimuleren maatregelen uit te voeren die oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering ten goede komen in vooral het stedelijk gebied, en ook in het landelijk gebied (ook wel ruimtelijke adaptatie genoemd).

De Impulsregeling Klimaatadaptatie in de Stad is een vervanging van en uitbreiding op de Impulsregeling Kwaliteitswater in de Stad. De Impulsregeling start in 2017. Dan kent het waterschap financiering toe aan maatregelen die in 2018 worden uitgevoerd.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

U kunt als gemeente een financiële bijdrage vragen voor uw maatregelen die bijdragen aan (een van) de volgende doelstellingen:

 • Verbeteren waterkwaliteit en ecologie in stedelijk gebied;
 • Realisatie wateropgave wateroverlast in het landelijk gebied;
 • Verminderen gevolgen van extreme regen (piekbuien) in stedelijk gebied;
 • Verminderen gevolgen langdurige droogte en hitte in stedelijk gebied;
 • Versterken van de beleving van en bewustwording over water.

Terreinbeheerders in het landelijk gebied kunnen, bij voorkeur samen met gemeenten, een financiële bijdrage vragen voor maatregelen die bijdragen aan de realisatie wateropgave wateroverlast in het landelijk gebied.

Focus op samenwerking

Het waterschap voert geregeld overleg met de gemeenten over werkzaamheden. Op basis van deze gesprekken inventariseren het waterschap en gemeenten welke ambities en concrete plannen ze hebben om de gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Bij een aantal gemeenten loopt dit via de uitvoering van gemeentelijke waterplannen, via de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie en/of het programma Winnet, waaronder bijvoorbeeld de uitgevoerde ecoscans. U kunt uiteraard ook apart contact opnemen de gebiedsmanagers watersystemen (zie afbeelding van de regio’s).

Hoe krijgt u mede-financiering?

Om in aanmerking te komen voor een impulsbijdrage, vragen wij u om dit in overleg met de gebiedsmanager van het waterschap te doen. Zie de contactgegevens op het kaartje. U krijgt dan onder andere een aanvraagformulier dat u vervolgens invult en indient.

Wat zijn de richtlijnen en kaders?

De uitgebreide uitvoeringsrichtlijnen en –kaders zijn op deze website te downloaden. In het kort gaat het om: Na de inventarisatie van ambities en plannen maakt het waterschap een afweging met welke gemeenten welke maatregelen worden uitgevoerd. Hiervoor worden inhoudelijke criteria gebruikt, maar ook eigen prioriteiten met betrekking tot gesignaleerde knelpunten of andere belangen. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat gemeenten zelf ambitie hebben en dat het niet om wettelijk verplichte maatregelen gaat. Maatregelen zoals monitoring, regulier onderhoud, onderzoek en planvorming (inclusief bestek opstellen) vallen buiten de cofinanciering. De afspraken leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst. Het waterschap draagt per geselecteerde maatregel in principe maximaal 50% bij aan de water gerelateerde uitvoeringskosten.

Fotoverslag

Met de verbreding van de regeling heeft het waterschap besloten dat een fotoverslag deel moet uitmaken van het opgeleverde project. Uit dit fotoverslag moet blijken hoe de situatie (problematiek) er nu uitziet, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en hoe de eindsituatie er uit ziet.

Bijdrage voor het jaar 2018 zijn toegekend

Gemeenten/grondbezitters hebben tot eind mei 2017 de mogelijkheid gehad om projectvoorstellen in te dienen. Acht gemeenten hebben laten zien dat ze geïnteresseerd zijn om samen met het waterschap te werken aan de verbetering van het watersysteem en klimaatadaptatie. Voor het onderdeel “realisatie wateropgave wateroverlast in het landelijk gebied” hebben terreineigenaren geen voorstellen ingediend. Gemeenten hebben in totaal 21 maatregelen ingediend en bijdragen gevraagd tot een totaal van bijna € 1,3 miljoen. Veel maatregelen zijn integraal en dragen bij aan klimaatadaptatie. De maatregelen verbeteren zowel de waterkwaliteit als waterkwantiteit. Het waterschap heeft de projecten beoordeeld en prioritering aangegeven. Een overzicht van de projecten is op deze pagina te vinden onder “Overzicht gemeentelijke maatregelen”. Op 25 juli heeft het bestuur de bijdrage toegekend. De gemeenten zijn op de hoogte gebracht van dit besluit.

Planning 2018 (bijdrage voor het jaar 2019)

 • Heden tot mei 2018: gesprekken met gebiedsmanagers om projectvoorstellen te ontwikkelen.
 • 31 mei 2018: deadline voor gemeenten/grondbezitters om maatregelen in te dienen die in 2019 uitgevoerd moeten worden.
 • Juni 2018: het waterschap beoordeelt de ingediende maatregelen en selecteert op ambtelijk niveau de maatregelen waar het aan zal bijdragen en voor welk bedrag.
 • Juli 2018: het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden besluit welke maatregelen voor welk bedrag een bijdrage krijgen.
 • Juli 2018: het besluit wordt ambtelijk bekend gemaakt aan de betreffende gemeente/grondbezitters.
 • Najaar 2018: het waterschap tekent de samenwerkingsovereenkomst.
 • 2019: uitvoering van de projecten.

Lees hier het Besluit algemeen bestuur (pdf, 237 kB) over de Verbrede Impulsregeling.

Het college van het waterschap heeft op 14 februari 2017 uitvoeringsrichtlijnen opgesteld voor de toekenning van de impulsbijdragen. Zie: Impulsregeling (pdf, 2.6 MB).

Overzicht gemeentelijke maatregelen waarbij het waterschap een impuls gaat geven of heeft gegeven

Overzichtskaartje met contactgegevens

Overzichtskaartje met contactgegevens

Terugblik regeling

Het college heeft vanaf 2014 tot en met 2017 de Impulsbijdrage Kwaliteitswater in de Stad voor de door gemeenten ingediende maatregelen goedgekeurd. De hoogheemraden hebben vervolgens een Samenwerkingsovereenkomsten per gemeente ondertekend. Van deze ondertekening is veelal een bericht in de (lokale) kranten gekomen. In het 'Overzicht gemeentelijke maatregelen waarbij het waterschap een impuls gaat geven of heeft gegeven' op deze pagina staan alle gemeentelijke maatregelen waarbij het waterschap de afgelopen jaren (2014-2017) een impuls heeft gegeven (en die uitgevoerd zijn door gemeenten). De financiële bijdrage van het waterschap resulteert in verbeteringen van de waterkwaliteit, ecologie en beleving van het water. Bij enkele projecten stimuleert het ook de innovatie. Zie bijvoorbeeld dit artikel over het voorkomen van blauwalg (pdf, 262 kB) (pdf, 262 kB) doordat het water gefilterd wordt door uitgezette mosselen in de fortgracht van De Bilt (gemeente Utrecht).