HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Financiële impuls voor Klimaatadaptatie

Het waterschap wil graag gemeenten en grondbezitters in het landelijk gebied stimuleren om samen met het waterschap te werken aan water en klimaatadaptatie. Daarom heeft het waterschap tot en met 2022 jaarlijks een budget van € 450.000 beschikbaar om gemeenten en grondbezitters in het landelijk gebied te stimuleren maatregelen uit te voeren die oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering ten goede komen in vooral het stedelijk gebied, en ook in het landelijk gebied (ook wel ruimtelijke adaptatie genoemd).

De Impulsregeling Klimaatadaptatie in de Stad is een vervanging van en uitbreiding op de Impulsregeling Kwaliteitswater in de Stad. De Impulsregeling start in 2017. Dan kent het waterschap financiering toe aan maatregelen die in 2018 worden uitgevoerd.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

U kunt als gemeente een financiële bijdrage vragen voor uw maatregelen die bijdragen aan (een van) de volgende doelstellingen:

  • Verbeteren waterkwaliteit en ecologie in stedelijk gebied;
  • Realisatie wateropgave wateroverlast in het landelijk gebied;
  • Verminderen gevolgen van extreme regen (piekbuien) in stedelijk gebied;
  • Verminderen gevolgen langdurige droogte en hitte in stedelijk gebied;
  • Versterken van de beleving van en bewustwording over water.

Terreinbeheerders in het landelijk gebied kunnen, bij voorkeur samen met gemeenten, een financiële bijdrage vragen voor maatregelen die bijdragen aan de realisatie wateropgave wateroverlast in het landelijk gebied.

Focus op samenwerking

Het waterschap voert jaarlijks overleg met de gemeenten in het beheergebied. Op basis van deze gesprekken inventariseert het waterschap welke gemeenten ambities en concrete plannen hebben om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Bij een aantal gemeenten loopt dit via de uitvoering van gemeentelijke waterplannen, de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie en/of het programma Winnet, waaronder bijvoorbeeld de uitgevoerde ecoscans. U kunt uiteraard ook apart contact opnemen de contactpersoon watersystemen.

Hoe krijgt u mede-financiering?

Om in aanmerking te komen voor financiering, vragen wij u om dit in overleg met de regiobeheerder van het waterschap te doen. Zie de contactgegevens op het kaartje. U krijgt dan onder andere een aanvraagformulier dat u vervolgens moet invullen en indienen.

Wat zijn de richtlijnen en kaders?

De uitgebreide uitvoeringsrichtlijnen en –kaders zijn op deze website te downloaden

In het kort gaat het om: Na de inventarisatie van ambities en plannen maakt het waterschap een afweging met welke gemeenten welke maatregelen worden uitgevoerd. Hiervoor worden inhoudelijke criteria gebruikt, maar ook eigen prioriteiten met betrekking tot gesignaleerde knelpunten of andere belangen. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat gemeenten zelf ambitie hebben en dat het niet om wettelijk verplichte maatregelen gaat. Maatregelen zoals monitoring, regulier onderhoud, onderzoek en planvorming (inclusief bestek opstellen) vallen buiten de cofinanciering. De afspraken leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst. Het waterschap draagt per geselecteerde maatregel in principe maximaal 50% bij aan de water gerelateerde uitvoeringskosten.

Fotoverslag

Met de uitbreiding van de regeling heeft het waterschap besloten dat een (eenvoudig) fotoverslag deel moet uitmaken van het opgeleverde project. Uit dit fotoverslag moet blijken hoe de situatie (problematiek) er nu uitziet, welke werkzaamheden (op hoofdlijnen) zijn uitgevoerd en hoe de eindsituatie er uit ziet.

Voorbereiden aanvraag voor bijdrage voor het jaar 2018

Gemeenten kunnen nu hun voorstellen voor maatregelen in het kader van de Verbrede Impulsregeling voor het jaar 2018 voorbereiden. De deadline voor indienen is eind mei 2017. Wij vragen u om voor de indiening een overleg met de regiobeheerder van het waterschap te hebben. Op basis van deze gesprekken inventariseert het waterschap welke gemeenten ambities en concrete plannen hebben om de waterkwaliteit te verbeteren.

Start overleg

Indien u interesse heeft, kunt u contact (laten) opnemen met de regiobeheerder van uw gemeente. Zie de contactgegevens op het kaartje.

Planning jaar 2018

  • 31 mei 2017: deadline voor gemeenten om maatregelen in te dienen.
  • juni: het waterschap beoordeelt de ingediende maatregelen en selecteert op ambtelijk niveau de maatregelen waar het aan zal bijdragen en voor welk bedrag.
  • juli: het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden besluit welke maatregelen voor welk bedrag een bijdrage krijgen.
  • juli: het besluit wordt ambtelijk bekend gemaakt aan de betreffende gemeente
  • najaar: het waterschap tekent de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende wethouder van de gemeente.

Lees hier het Besluit algemeen bestuur (pdf, 237 kB) over de Verbrede Impulsregeling.

Het college van het waterschap heeft op 14 februari 2017 uitvoeringsrichtlijnen opgesteld voor de toekenning van de impulsbijdragen. Zie: Impulsregeling (pdf, 2.6 MB).

Overzicht gemeentelijke maatregelen waarbij het waterschap een impuls gaat geven of heeft gegeven

Overzichtskaartje met contactgegevens

Overzichtskaartje met contactgegevens

Terugblik regeling

Het college heeft vanaf 2014 tot en met 2017 de Impulsbijdrage Kwaliteitswater in de Stad voor de door gemeenten ingediende maatregelen goedgekeurd. De hoogheemraden hebben vervolgens een Samenwerkingsovereenkomsten per gemeente ondertekend. Van deze ondertekening is veelal een bericht in de (lokale) kranten gekomen. In het 'Overzicht gemeentelijke maatregelen waarbij het waterschap een impuls gaat geven of heeft gegeven' op deze pagina staan alle gemeentelijke maatregelen waarbij het waterschap de afgelopen jaren (2014-2017) een impuls heeft gegeven (en die uitgevoerd zijn door gemeenten). De financiële bijdrage van het waterschap resulteert in verbeteringen van de waterkwaliteit, ecologie en beleving van het water. Bij enkele projecten stimuleert het ook de innovatie. Zie bijvoorbeeld dit artikel over het voorkomen van blauwalg (pdf, 262 kB) (pdf, 262 kB) doordat het water gefilterd wordt door uitgezette mosselen in de fortgracht van De Bilt (gemeente Utrecht).