Start inspraak ontwerp-stimuleringsregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem

Gepubliceerd op 23 februari 2018

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden maakt bekend dat het ontwerp van de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ opnieuw ter inzage wordt gelegd. Deze regeling houdt in dat het waterschap subsidie wil geven aan éénmalige bovenwettelijke fysieke maatregelen van agrariërs. Deze maatregelen moeten een positief effect hebben op de kwaliteit van het water en de bodem en/of het tempo van de veenbodemdaling afremmen.

Aanpassing ontwerp-regeling

In de nieuwe ontwerp-regeling is het begrip 'samenwerkingsverband' duidelijker omschreven. Ook zijn in verband met de Landbouwvrijstellingsverordening (voorkomen van ongeoorloofde staatssteun) aanvullende bepalingen opgenomen. Deze wijzigingen hebben dusdanige gevolgen voor de regeling dat het college onlangs heeft besloten de ontwerp subsidieregeling opnieuw ter inzage te leggen.

Inzien van de stukken

U kunt de ontwerp-subsidieregeling vanaf 23 februari 2018 tot en met 6 april 2018 inzien op het (tijdelijke) kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, De Molen 48 te Houten, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Inspraak

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, heeft u de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen op het ontwerp. Uw inspraakreactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten.
U kunt ook mondeling uw zienswijze geven. U kunt hiervoor een afspraak maken met de projectmedewerker (zie gegevens onder meer informatie).
Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, verzoeken wij u dat meteen aan te geven.

Het college van het waterschap brengt iedereen die ingesproken heeft, op de hoogte over de wijze waarop de inspraakreactie in de subsidieregeling wordt verwerkt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de ontwerp-regeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem kunt u contact opnemen met projectmedewerker William Neefjes van het waterschap, tel. (030) 209 72 44, e-mail william.neefjes@hdsr.nl.