Rechten van betrokkene

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden er regels bij de verwerking van persoonsgegevens. Wij gaan veilig en zorgvuldig met de gegevens van ingezetenen en alle andere personen om. De persoonsgegevens die wij gebruiken, zijn en blijven natuurlijk van u. Daarom hebt u ook het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan een andere organisatie. U kunt hiertoe een verzoek indienen door een e-mail te sturen aan privacy@hdsr.nl, waarbij u onder andere aangeeft welk recht u wenst uit te oefenen. Daarnaast vragen wij u uw naam, adres en telefoonnummer te verstrekken, zodat wij eenvoudiger uw identiteit kunnen vaststellen. Het kan zijn dat wij nog extra bewijs zullen vragen of op een andere wijze uw identiteit checken. Dit doen we om er zeker van te zijn dat wij uw gegevens bijvoorbeeld niet aan een ander verstrekken of wissen terwijl u hier niet om hebt verzocht. De hieronder nader uitgewerkte rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen in overeenstemming met de AVG. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

Recht op inzage

Wilt u weten welke gegevens we van u verwerken? U kunt een deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken zelf inzien via Mijn Stichtse Rijnlanden. Wilt u meer weten of hebt u geen account, dan kunt u altijd een overzicht bij ons opvragen door een verzoek om inzage in te dienen via privacy@hdsr.nl. We vertellen u dan onder andere waarvoor we deze gegevens gebruiken, hoe lang we ze bewaren en wat u kunt doen als uw gegevens niet kloppen.

Recht op rectificatie (het corrigeren of aanvullen van uw gegevens)

Kloppen de persoonsgegevens die wij van u hebben niet meer of ontbreken er gegevens? Dient u dan een rectificatieverzoek in via privacy@hdsr.nl.

Recht op vergetelheid (het verwijderen van uw persoonsgegevens)

U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen, door een e-mail te sturen naar privacy@hdsr.nl. Wees u er van bewust dat wij soms wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken of dat wij een ander rechtvaardig doel hebben om uw gegevens te verwerken. Na beoordeling laten we u weten of en hoe we aan uw verzoek kunnen voldoen.

Recht op verzet (bewaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens)

In sommige situaties kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Dit recht bestaat slechts in twee gevallen:

  • als er sprake is van direct marketing;
  • vanwege uw bijzondere specifieke situatie (op grond van uw persoonlijke omstandigheden).

Maar er gelden nog meer wettelijke vereisten om een beroep te kunnen doen op dit recht. Wilt u meer weten over dit specifieke recht of wilt u een beroep doen op dit recht, dan kunt u hiervoor een e-mail sturen naar privacy@hdsr.nl. Na beoordeling laten we u weten of en hoe we aan uw verzoek kunnen voldoen.

Recht op beperking (de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten)

Wilt u de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten? Ook in dat geval kunt u uw verzoek sturen aan privacy@hdsr.nl. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u van mening bent dat de gegevens die van u worden verwerkt onjuist zijn, maar De Stichtse Rijnlanden dit eerst verder moet onderzoeken. Of als u van mening bent dat De Stichtse Rijnlanden geen enkel doel meer heeft om uw gegevens te verwerken, maar u niet wilt dat uw gegevens gelijk worden verwijderd, omdat u ze zelf wellicht later nog nodig hebt. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als u wilt dat uw gegevens (deels) worden overgedragen naar een andere organisatie, bijvoorbeeld naar een ander waterschap in geval u gaat verhuizen. Let op: ook voor het recht op beperking geldt dat deze niet absoluut is (zie hierboven voor nadere uitleg).

Recht op dataportabiliteit (uw persoonsgegevens overdragen)

U kunt een kopie van uw persoonsgegevens krijgen. Deze gegevens kun u vervolgens zelf overdragen aan derden, maar u kunt ons ook verzoeken dat te doen. Stuur uw verzoek naar privacy@hdsr.nl en geef daarbij expliciet aan of u zelf het kopie wenst te ontvangen of dat wij een kopie van uw persoonsgegevens dienen over te dragen aan een derde. In dat laatste geval ontvangen wij ook graag de contactgegevens van deze derde en de wijze waarop de gegevens dienen te worden aangeleverd.

Indienen klacht

Conform de AVG hebt u het recht om op elk moment een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hopen echter dat u een eventuele klacht altijd eerst kenbaar zal maken via privacy@hdsr.nl en ons daarmee de kans geeft uw klacht te onderzoeken en op te lossen.