Waterschap en perceeleigenaren samen aan de slag in de Rietveldse polder

Aanleiding

De Rietveldse kade is de waterhuishoudkundige scheiding tussen polder Rietveld en polder Zegveld-Zuid. De kade is gemaakt van veen, enkele meters breed, begroeid met bomen en is een eeuwen oud landschapselement. De kade heeft een lengte van ongeveer 2400 meter.

De kade is regelmatig lek, waardoor er oppervlaktewater stroomt van polder Rietveld naar de lager gelegen polder Zegveld-Zuid. Het waterschap moet vervolgens veel water uit de Oude Rijn inlaten om de Rietveldse polder op peil te houden. Een ongewenste situatie.

De onderhoudsplicht voor de kade ligt bij de aangrenzende agrariërs. Doordat de kade begroeid is, is het niet gemakkelijk om bij de locatie te komen en de gaten met grond aan te vullen. Ook geven de agrariërs aan dat de lekkages zijn verergerd sinds er een primaire watergang aan Zegveldse kant is gegraven. De agrariërs, verenigd in de vereniging Rietveldse Kade, willen graag een permanente oplossing.

Oplossing

Het waterschap en de eigenaren van de Rietveldse kade zijn al jaren in gesprek over een duurzame oplosing. Uitkomst is dat er nu draagvlak is voor een scenario waarbij de dwarssloten nabij de kade worden afgedamd. Deze dammen vormen vervolgens, samen met de percelen, de nieuwe peilscheiding. Door het aanbrengen van duikers door de kade krijgen de watergangen aan beide zijden van de kade hetzelfde (Zegveldse) peil. De nieuwe peilscheiding is veel robuuster, minder kwetsbaar en beter te onderhouden.

Contact

Arjan Koerhuis
projectbeheerder

Inspraak

Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken, van 3 juni 2021 t/m 15 juli 2021, ter inzage. Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

Gezamenlijke inspanning

Het waterschap heeft in samenspraak met de vereniging de Rietveldse kade een tekening gemaakt waarop alle vereiste maatregelen zijn weergegeven. Deze tekening is de basis voor het projectplan ‘realisatie peilscheiding polder Rietveld’.

Het uitgangspunt is dat waterschap en eigenaren een gezamenlijke en evenredige inspanning leveren om tot uitvoering van de werkzaamheden te komen. De aangrenzende agrariërs voeren de werkzaamheden uit.