Project Grechtkade-West

De drie kerntaken van het waterschap, veilige dijken, droge voeten en schoon water komen in het project Grechtkade-West samen: een kadeverbetering in combinatie met de aanleg van een waterbergingsgebied én natuurvriendelijke oevers. De kering langs de Grecht bleek na een onderzoek naar de hoogte en stabiliteit, niet te voldoen aan de veiligheidsnormen. De kade ligt ook in een gebied met veel veen in de ondergrond waardoor hij continue zakt.

Wat gaan we doen?

Langs de bestaande teensloten en een nieuw gegraven sloot, zijn nieuwe natuurvriendelijke oevers aangelegd. Deze flauw aflopende oevers bieden ruimte aan verschillende dieren en planten en versterken niet alleen de natuurwaarde in het veenweidegebied maar zorgen ook voor een verbetering van de waterkwaliteit. De vispassage is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Platteland Ontwikkeling Programma.

Waarom gaan we dit doen?

Door het veranderende klimaat, is er behoefte aan extra waterbergingscapaciteit tijdens heftige buien. Met het nieuwe waterbergingsgebied, kunnen we tijdens zulke piekbuien overtollig water tijdelijk opvangen. Op deze manier kunnen we wateroverlast in de polder, zoveel mogelijk beperken.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Fase 1 - Inspraak projectplan waterbergingsgebied (13 november tot en met 24 december 2017)

Fase 2 - Aanbesteding en selectie van de aannemer (eind november 2017)

Tijdens deze periode zijn er verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

Vaststelling van het projectplan waterberging en start aanleg

Start uitvoering kade en nvo

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.