Verbeteren watersysteem Ossenwaard in Cothen

Het watersysteem van de Rijnsloot levert onvoldoende water voor ondergelegen peilgebieden. De Rijnsloot wordt gevoed door gemaal de Geer en gemaal Ossenwaard. Het is de bedoeling om gemaal Ossenwaard t.z.t. te ontmantelen.

Wat gaan we doen?

Voordat gemaal Ossenwaard ontmanteld kan worden zijn een aantal maatregelen noodzakelijk om voldoende water te garanderen:

  • Het aanbrengen van een (tijdelijk) monitoringsysteem.
  • Het vervangen van een drijverstuw voor een automatische klepstuw.

Waarom gaan we dit doen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van watergebiedsplan(Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Amsterdam Rijnkanaal en Kromme Rijn. Het monitoringssysteem wordt aangebracht om te kijken hoe het water zich in de Rijnsloot gedraagt als gemaal Ossenwaard zijn functie verliest. De drijferstuw krijgt een klepstuw om voldoende waterdoorvoer te kunnen garanderen voor het onderliggende peilgebied.

Wat is onze werkwijze?

De werkzaamheden vinden op particulier eigendom plaatst en worden met de perceeleigenaar afgestemd. Er is geen hinder of overlast voor de omgeving.

Wie voert het werk uit?

  • Stroomvoorziening: Stedin.
  • Leverantie Klepstuw: HC Waterbeheersing.
  • Civieltechnische werkzaamheden: De Kuiper Noordeloos.
  • Elektrotechnische werkzaamheden: De Vos Mijdrecht.
  • Monitoringsysteem: Koenders Instruments.

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Het aanbrengen van het monitoringsysteem is afgerond.

De automatische stuw wordt in het najaar van 2020 aangebracht.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.