Baggeren Amerongse Bovenpolder en Steenwaard

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

Een aannemer is in opdracht van het waterschap het baggerslib uit de sloten in de uiterwaarden aan het verwijderen. Waar mogelijk verspreidt de aannemer de bagger op de kant, deels voert hij de bagger af naar een verspreidingslocatie binnendijks waar het kan drogen. Het baggerslib dat niet op de kant verspreid mag worden vanwege de milieuhygiënische kwaliteit wordt afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Waarom gaan we dit doen?

Het baggeren zorgt voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert dat. Een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden. Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Wat is onze werkwijze?

Het slib wordt met behulp van een rupskraan op de kant verspreid in een maximale laagdikte van 0,10m. In overleg met de gebruikers wordt bekeken of het slib direct op het naastgelegen perceel verspreid wordt of dat dit vervoerd wordt naar het verspreidingsperceel. Een deel van het slib wordt met een rupskraan in tractoren met kippers geladen en afgevoerd naar een depot.

Wie voert het werk uit?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf A. den Hartog & Zn BV uit Oudewater.

Baggerkaart Amerongse bovenpolder en Steenwaard

Overzichtkaart Baggeren Amerongen en Steenwaard

Contact

Sjoerd Schellevis
Sjoerd Schellevis
Omgevingsmanager

Meer informatie

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De uitvoering van het baggeren start in het 4e kwartaal van 2021.

De verwachting is dat de werkzaamheden in december 2021 worden afgerond.