Sloop rioolwaterzuiveringsinstallatie Maarssenbroek

Laatst gepubliceerd op 17 mei 2022

De installatie in Maarssenbroek is buiten bedrijf gesteld en wordt gesloopt.

Wat gaan we doen?

Na de sloop wordt op het terrein een loods van het waterschap gebouwd en krijgt het terrein een nieuwe en groenere inrichting. De loods wordt gebouwd op de fundering van de voormalige beluchtingstank en biedt ruimte voor materiaal voor onze collega’s van waterbeheer, die de watergangen, sluizen, stuwen en dammen onderhouden. De sloopwerkzaamheden duren in zijn geheel ongeveer drie maanden.

Waarom gaan we dit doen?

Sinds de jaren ‘70 zuiverde de rioolwaterzuiveringsinstallatie het afvalwater van zo’n 50.000 inwoners van Maarssen en Maarssenbroek. In 2019 heeft de aangepaste en uitgebreide zuiveringsinstallatie in Leidsche Rijn de zuiveringstaak overgenomen.

Wat is onze werkwijze?

Ter voorbereiding op de sloop moeten bomen worden gekapt. De meeste bomen hebben een matige conditie, zijn ziek en zullen bij het slopen van de constructies omvallen. De kap van deze bomen staat gepland voor 20 januari en duurt ongeveer twee weken.

Hinderbeperking

Het slopen van de installaties gaat niet geruisloos. De werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken. De aannemer neemt maatregelen om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Stofoverlast wordt tegengegaan door het vrijkomende puin te besproeien met water. Om geluids- en trillingsoverlast te beperken zet de aannemer de sloophamer voor het zware hak- en breekwerk zo min mogelijk in. Tot slot worden trillingen die de werkzaamheden kunnen veroorzaken, gemonitord.

Wie voert het werkt uit?

De aannemer Vlasman bv gaat het werk voor ons uitvoeren.

Foto van de sloop

Dit is een foto van de situatie in april. Een kraan met een sloopschaar knipt de betonnen muren in kleine stukjes. Een groot deel van het beluchtingscircuit is gesloopt.

Locatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De kap van de bomen duurt ongeveer twee weken.

De sloop van de installatie is in maart van start gegaan.

In het beluchtingscircuit werd het afvalwater door middel van bacteriën gezuiverd. Het is de grootste constructie die gesloopt moet worden. De wanden worden een meter boven de fundering doorgezaagd en daarna van bovenaf gesloopt met een sloopschaar. De fundering hoeft niet gesloopt te worden; deze wordt hergebruikt voor de bouw van de loods. Deze werkzaamheden duren tot eind mei.

Hierin vond het laatste zuiveringsproces plaats voordat het gezuiverde water op het oppervlaktewater werd geloosd. De rioolwaterzuivering in Maarssenbroek had één nabezinktank. De ronde fundering moet worden gesloopt. Er moeten gaten worden gemaakt in de fundering waarbij de sloophamer nodig is. Dit kan tijdelijk extra hinder geven. De sloop hiervan start 17 mei en duurt circa 4 dagen.

Het bedrijfsgebouw is het laatste object dat wordt gesloopt. In de voorbereiding is een verblijfsplaats van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Dit is een beschermde soort. Het waterschap heeft als tijdelijke compensatie 8 vleermuiskasten opgehangen aan de bomen rondom het terrein en aanvullend 4x4 verblijfskasten op palen geplaatst. Als de kwetsbare periode van de vleermuis na 15 juli afgelopen is, wordt er gekeken of de verblijfsplaatsen nog gebruikt worden. Zo niet, dan wordt onder ecologische begeleiding deze ongeschikt gemaakt. De sloop van de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat weer verder nadat de vleermuizen geen gebruik meer maken van deze kasten.

De verwachting is dat de werkzaamheden in juli worden afgerond.