Baggeren Portengen, Haarzuilens en Kortrijk

Laatst gepubliceerd op 8 augustus 2023

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

Een aannemer gaat in opdracht van het waterschap het baggerslib uit de sloten verwijderen. Waar mogelijk verspreidt de aannemer de bagger op de kant, deels voert hij de bagger af naar een weilanddepot waar het kan drogen. Dit hangt af van de ruimte voor verspreiding rondom de watergangen. Het baggerslib dat niet op de kant verspreid mag worden vanwege de milieuhygiënische kwaliteit, wordt afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Waarom gaan we dit doen?

Het baggeren zorgt voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert dat. Een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden. Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Wat is onze werkwijze?

De aannemer die het werk gaat uitvoeren is aangesteld. Op dit moment worden er plannen gemaakt voor de uitvoering van de werkzaamheden. De aannemer benadert de direct betrokken perceeleigenaren voorafgaand aan de werkzaamheden om de details van de werkzaamheden en de planning toe te lichten. Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder veroorzaken. We vragen hiervoor uw begrip. Er wordt alles aan gedaan om hinder tot een minimum te beperken.

Baggerkaart

De blauwe lijnen geven aan waar er gebaggerd gaat worden.

De blauwe lijnen geven aan waar er gebaggerd gaat worden.

Contact

Francis Gorter
Francis Gorter
Omgevingsmanager

Meer informatie

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Fase 1 - Voorbereidende werkzaamheden (tot en met eind 2021)

Status: Afgelopen

Fase 2 - Aanbesteding van de werkzaamheden (januari 2022 tot en met maart 2022)

Status: Afgelopen

De verwachting is dat de werkzaamheden in het zomer van 2022 beginnen.

De werkzaamheden zijn grotendeels gereed, op een enkele watergang na. Deze zullen in het najaar van 2023 uitgevoerd worden.