Optimalisatie watersysteem rondom dorp Kockengen

Het waterschap is in januari 2021 gestart met werkzaamheden om het watersysteem van Kockengen dorp te optimaliseren. De plannen voor dit project lagen tot 19 juli 2020 in de inspraak. Dit projectplan is uitgewerkt als onderdeel van het “Raamwaterplan de Tol (2019)” zoals het in het 2019 is vastgesteld.

Het raamwaterplan bouwt voort op uitgevoerde en voorgenomen projecten uit het “Watergebiedsplan Kamerik Kockengen 2007”, “Kockengen Waterproof” en “Maatregelen wateroverlast” die zijn uitgevoerd in het gebied naar aanleiding van de wateroverlast in juli 2014.

Wat gaan we doen?

Een belangrijke maatregel is het instellen van een vast peil (- 1.85 NAP) in de randsloot om het dorp. Hiervoor wordt op een aantal locaties werkzaamheden verricht zoals het aanbrengen van dammen, peilscheidingen, een stuw, noodoverlaat, vergroten van duikers en verbreden van een watergang.

Waarom gaan we dit doen?

De werkzaamheden hebben als doel een robuust watersysteem te maken voor het dorp Kockengen. Deze dragen bij aan het remmen van de bodemdaling in het dorp en het zoveel mogelijk tegengaan van wateroverlast.

Wat is onze werkwijze?

De werkzaamheden vinden op verschillende locaties in het dorp plaats. Zorgvuldige communicatie met de omgeving is een belangrijk onderdeel van de aanbesteding. Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra dit bekend is, zullen we de omgeving hierover informeren. Als er in de buurt van woningen wordt gewerkt, zal de aannemer bewoners tijdig informeren. Uitgangspunt is om hinder en overlast van de werkzaamheden tot een minimum beperken.

Voor de werkzaamheden wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.

Wie voert het werk uit?

De werkzaamheden worden door Gebr. Schep B.V. uitgevoerd.

Overzichtstekening van de werkzaamheden

Overzichtstekening werkzaamheden Kockengen

Contact

Contact

Relatie met andere projecten

Er is een relatie met het project “Kockengen Waterproof”. In dit programma hebben de gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht en Het waterschap afspraken gemaakt om het watersysteem en de omgeving te verbeteren. Veel van deze maatregelen (bijvoorbeeld Masterplan dorp van de gemeente) zijn in uitvoering of zelfs al gereed. Voor een robuust en klimaatbestendige inrichting is een goede samenhang tussen watersysteem en de inrichting van de omgeving van groot belang.

Op pagina over raamwaterplan De Tol staat een nieuwsbericht (30 maart 2021) over de peilverhoging in het dorp.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De mogelijkheid om te reageren op de projectplannen kon tot en met 19 juli 2020. Tot die tijd konden belanghebbenden reageren op de plannen.

De werkzaamheden worden vanaf januari 2021 uitgevoerd.

De verwachting is dat de werkzaamheden 15 maart worden afgerond.