Projectplan definitief vastgesteld

Het verbeteren van de kade aan de westzijde van de Bijleveld, langs de Wagendijk gebeurt door een damwand te plaatsen. Het ontwerp projectplan waarin alles is beschreven, heeft voor de zomer ter inzage gelegen. Een aantal organisaties / personen heeft bij het waterschap een zienswijze met een pleidooi voor een betere landschappelijke inpassing van de damwand.

Waterschap en betrokkenen hebben opbouwend overleg gehad over aanpassing van het ontwerp. De aanpassing houdt in dat de bestaande paalbeschoeiing in de oeverlijn blijft staan en de damwand circa 50 cm. ‘achter’ de paalbeschoeiing wordt geplaatst. In de zone tussen de paalbeschoeiing en de damwand ontwikkelt zich een natuurvriendelijke vooroever die de damwand landschappelijk camoufleert en natuurwaarden toevoegt.

Dit verbeterde aangepaste ontwerp is verwerkt in een gewijzigd projectplan. Dit plan is vastgesteld door het dagelijks bestuur (Ook wel college van dijkgraaf en hoogheemraden. Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van besluiten die zijn genomen door het algemeen bestuur) van het waterschap. Het projectplan is nu definitief. Dit geldt ook voor de omgevingsvergunning en de ontheffing Wet natuurbescherming. Het projectplan vindt u hiernaast.