Kadeverbetering Bijleveld West – Wagendijk

Het waterschap werkt aan het verbeteren van de kade langs de Bijleveld. Een nieuwe damwand krijgt de functie als waterkering. De damwand wordt ca. 1,6 km lang. De uitvoeringsperiode is van december 2019 tot eind 2020.

Waarom gaan we dit doen?

De Bijleveldkade ligt bij het dorp Kockengen, ter plekke van de Wagendijk. Deze kade beschermt de achterliggende gebieden tegen overstromingen vanuit de Bijleveld. De waterkering is getoetst aan de geldende waterveiligheidsnormen. Uit de toetsing bleek dat de waterkering niet overal voldoende sterk en hoog is. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze waterkering.

Als de werkzaamheden zijn afgerond, voldoet de kade weer aan de veiligheidsnormen.

Bouwkundige vooropname van woningen

Het plaatsen van de stalen damwand kan trillingen in de bodem veroorzaken en mogelijk schade aan uw woning of (bedrijfs)opstallen. Waterschap en aannemer doen er alles aan om dit te voorkomen. Hiervoor nemen we verschillende maatregelen. De uitvoeringsmethode is zo gekozen dat het risico op schade minimaal is. Om eventuele schade achteraf objectief en duidelijk vast te kunnen stellen, is op kosten van het waterschap vooraf een opname van de bouwkundige staat van de schadegevoelige gebouwen gemaakt. Het gaat om de gebouwen die op korte afstand van de damwand staan. Deze vooropname is uitgevoerd door een onafhankelijk expertise-bureau. De eigenaren ontvangen een afschrift van het rapport. De aannemer plaatst ook trillingsmeters op de schadegevoelige gebouwen. Mochten trillingen tijdens de uitvoering groter zijn dan de vastgestelde maximumwaarden, dan passen we de uitvoeringsmethode aan.

Wat is onze werkwijze?

Het werk zal hoofdzakelijk vanaf het water worden uitgevoerd, zodat woningen en bedrijven via de Wagendijk maximaal bereikbaar kunnen blijven.

Faunatrappen

afbeelding ree FUP

Nu in de oeverlijn van de Bijleveld een damwand wordt geplaatst, zijn faunatrappen (in jargon Fauna Uittrede Plaats) gewenst om het voor dieren mogelijk te maken ook aan deze kant uit het water te komen. Dit geldt in deze omgeving vooral voor de ringslang de ree en voor te water geraakte kleine (huis)dieren.

In goed overleg met Natuurgroep Kockengen heeft het waterschap het aantal en de locatie van de faunatrappen bepaald. Samen zijn locaties bepaald voor eenvoudige eendentrappen en voor de speciale ree-FUP.

De werkzaamheden in beeld

Op deze foto ziet u de werkzaamheden aan de damwand van bovenaf.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Eind april 2020 is de eerste projectfase opgeleverd.

De werkzaamheden voor projectfase 2 (Kerkweg – Teckop) en projectfase 3 (Teckop – Schutterskade) starten in september 2020

De werkzaamheden worden in april 2021 afgerond.