Hoogwatervoorziening Wagendijk

De werkzaamheden voor de aanleg van de hoogwatervoorziening voor de woningen aan de Wagendijk zijn gestart. Begin oktober is aannemer Van Oostrum gestart met de werkzaamheden aan de stuwen.

De aanleg van de hoogwaterziening loopt parallel aan de werkzaamheden voor de kadeverbetering en reconstructie van de Wagendijk. De werkzaamheden van beide projecten worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Wat gaan we doen?

De hoogwatervoorziening is gepland voor de woningen langs de westzijde van de Wagendijk tussen de provinciale weg N401/Meentweg en de Hollandse Kade (zie kaartje op de pagina).

De bestaande inlaten die de hoogwatervoorziening van water zullen voorzien worden bij het project van de kadeverbetering vervangen en/of hersteld. Daar waar dat nodig, neemt het waterschap dit bij de aanleg van de hoogwatervoorziening mee. Zo voorkomen we dat het peil in het betreffende peilvak uit zal zakken.

Waarom gaan we dit doen?

De voorziening is nodig om de kwetsbare fundering van de gebouwen achter de Bijleveldkade West te beschermen tegen een geplande peilverlaging in de polder Teckop. Dit lagere peil kan leiden tot het droogvallen van deze funderingen, waardoor ze gaan rotten.

Wie gaat het werk uitvoeren?

In het kader van de Wet Natuurbescherming voert het waterschap een quickscan uit. Dit onderzoek gebeurt door een ecoloog van Ruimte voor Advies B.V. Uit de quickscan blijkt of de werkzaamheden gevolgen hebben voor de aanwezige flora en fauna.

Firma van Oostrum BV uit Westbroek legt de hoogwatervoorziening aan. De aannemer verzorgt ook de communicatie met de omgeving.

Kappen van bomen

Op een aantal locaties waar een hoogwatervoorziening of een dam gepland is, staan bomen. Deze bomen moeten verwijderd worden. De kap is met de betreffende eigenaren besproken.
Voor het kappen van de bomen heeft het waterschap een omgevingsvergunning aangevraagd bij gemeente Stichtse Vecht.

Contactgegeves van de projectleider

Contactgegevens van de uitvoerder

default-dummy
Bert van Sligtenhorst
Uitvoerder Firma van Oostrum BV

De keet van de aannemer staat op het erf bij Wagendijk 8a in Kockengen.

Naar het watergebiedsplan

De aanleg van de hoogwatervoorziening is onderdeel van het watergebieds-plan Kamerik Kockengen:

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De aannemer is in oktober 2019 gestart met de werkzaamheden.

De verwachting is dat het project in december 2020 wordt afgerond.