Aanleg Natuurvriendelijke Oever in de Kockengense Achterwetering

In de tweede planperiode van de KRW (2016-2021) werkt het waterschap aan de aanleg van 6 kilometer natuurvriendelijke oever, met als doel om de waterkwaliteit te verbeteren.

Wat gaan we doen?

De oevers van de Kockengense Wetering zijn op verschillende locaties aan het afkalven. Dit heeft meerdere oorzaken zoals: te steile kanten, vee betreding en stroming van het water. In overleg met beide perceeleigenaren legt het waterschap langs de gehele lengte van de Achterwetering een drie meter brede natuurvriendelijke oever (NVO) aan. De oever krijgt een onderwaterbeschoeiing die zorgt voor minder stroming langs de oever. Waterplanten krijgen zo de kans om zich te ontwikkelen. Een bijkomend voordeel van de onderwaterbeschoeiing is dat deze waarschijnlijk ook verdere afkalving aan de aangrenzende percelen zal voorkomen.

Waarom gaan we dit doen?

Een natuurvriendelijke oevers zorgt voor een natuurlijkere overgang van land naar water. Dit zorgt voor een gevarieerde en soortenrijke oeverzone, waardoor het zuiverend vermogen van de watergang toeneemt en minder nutriënten (voedingsstoffen) van de aanliggende landbouwgronden uitspoelen.

Subsidie

POP3

De natuurvriendelijke oever is mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.

Foto van de omgeving

Achterwetering

Projectplan

Voor dit project is een projectplanprocedure doorlopen waar belanghebbenden op hebben kunnen inspreken. Het definitieve projectplan is door het college op 1 december 2020 vastgesteld. Elders op deze pagina vindt u de documenten die bij het projectplan horen.

Contact

Relatie met andere projecten

In dit gebied wordt momenteel ook de hoogwatervoorziening Wagendijk aangelegd.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Het ontwerp-projectplan is door het dagelijks bestuur vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het plan ligt van 9 september tot en met 21 oktober 2020 ter inzage.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra dit bekend is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.