Waterschap en gebiedspartners gaan gezamenlijk voor een veilige en mooie dijk

Het waterschap heeft op 12 juli een samenwerkingsovereenkomst voor de verkenningsfase van dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk getekend met de gemeenten Nieuwegein en IJsselstein, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. Met deze overeenkomst spreken de partijen de ambitie uit om de dijkversterking te combineren met kansen voor het gebied, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie, cultuurhistorie en natuurontwikkeling.

Veilige en mooie dijk

We versterken de komende jaren de Lekdijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk. Deze dijkversterking maakt deel uit van een grotere opgave: project Sterke Lekdijk. Bij dit project is het primaire doel het verder verstevigen van de dijk en waar mogelijk worden ook kansen voor het gebied benut. Het resultaat is een veilige en mooie dijk én minder overlast voor de omgeving doordat we werkzaamheden tegelijkertijd kunnen uitvoeren.

Samen onderzoeken van kansen

Het gebied tussen Jaarsveld en Vreeswijk biedt volop kansen tot ontwikkeling. Cultuurhistorische elementen als kazematten en Fort Vreeswijk kunnen beter beleefbaar worden gemaakt. De weg op de dijk kan worden heringericht, met voorrang voor langzaam verkeer. Er zijn mogelijkheden om rustpunten en andere recreatieve voorzieningen zoals wandelroutes aan te brengen en er liggen kansen om natuurontwikkeling te stimuleren. Els Otterman, hoogheemraad bij het waterschap: ‘Onze primaire taak is natuurlijk het versterken van de Lekdijk. Maar door goed samen te werken met andere overheden, kunnen we tegelijkertijd het gebied rond de dijk ook aanpakken. Ik ben blij dat we nu gezamenlijk gaan onderzoeken hoe we de dijk veilig én beleefbaar kunnen maken.’