Over het peilbesluit

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het peilbesluit Lopikerwaard herzien. Dit peilbesluit bestaat uit vier onderdelen: de peilbesluiten de Pleyt, de Hoekse Molen, de Keulevaart en de Koekoek. In een peilbesluit staat hoe het waterschap omgaat met de peilen in een gebied.

Waarom een peilbesluit en geen watergebiedsplan?

In een peilbesluit wordt juridisch vastgelegd wat de slootpeilen in een gebied zijn, welk peilbeheer er wordt gevoerd en op welke wijze de peilen worden gehandhaafd. Het waterschap herziet eens in de tien jaar de peilbesluiten, omdat er in tien jaar veel verandert in een gebied. In andere delen van het beheergebied van het waterschap zijn watergebiedsplannen opgestart om het watersysteem opnieuw in te richten. Dit was in de Lopikerwaard door het werk van de Landinrichtingscommissie niet meer nodig. Het resultaat van de ruilverkaveling is een gebied met grotere kavels en een goed functionerend watersysteem.

Samenwerking met de streek

Om een peilbesluit te realiseren waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom heeft het waterschap gebiedsavonden in de streek gehouden.

Kaartje peilbesluit Lopikerwaard

Kaart peilbesluit Lopikerwaard (klik voor een vergroting)

De begeleidingsgroep

Er was een begeleidingsgroep ingesteld, die het waterschap heeft geadviseerd over de aanpak en fungeerde als denktank. Deelnemers waren:

  • LTO Utrecht-West
  • Staatsbosbeheer
  • de provincies Utrecht en Zuid-Holland
  • de gemeenten Lopik, Schoonhoven, Vlist, Oudewater, Montfoort en IJsselstein
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden