Vervolg ontwerp-peilbesluit Lopikerwaard na inspraak

De inspraakperiode voor het ontwerp-peilbesluit Lopikerwaard is voorbij. Er zijn 32 zienswijzen binnengekomen, namens in totaal 108 personen.
Het waterschap verwerkt de zienswijzen nu in een inspraakrapport. Hierin worden de hoofdpunten van de zienswijzen weergegeven en de reactie van het waterschap daarop.  Ook wordt aangegeven of het ontwerp-peilbesluit wordt aangepast naar aanleiding van de zienswijzen. Lees er meer over in de nieuwsbrief nr 4 (pdf, 659 kB), van oktober 2012.

Inhoud zienswijzen

De inhoud van de zienswijzen varieert. In een aantal gevallen willen de insprekers een lager waterpeil of peilindexatie (het volgen van de maaivelddaling met het peil) in hun gebied. Dat levert problemen op voor de insprekers die wel tevreden zijn over het peil dat is opgenomen in het ontwerp-peilbesluit. Zij zouden juist bezwaar maken als het waterschap het peil naar aanleiding van de inspraakreacties zou verlagen. Zij voorzien dan kans op schade aan bebouwing.

In een aantal gevallen betreft de zienswijze een klacht over het functioneren van het watersysteem (bijvoorbeeld ophoping van vuil of een te trage afvoer van water). Daarnaast is er ingesproken op onderbemalingen die niet door de toetsing komen en op een peilgebied dat nu als onderbemaling op de kaart is weergegeven. Ook het invoeren van flexibel peilbeheer in natuurgebieden en de verruiming van de marges van de peilen in deze gebieden, leveren zienswijzen op.

Vervolg procedure

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap behandelt dit inspraakrapport en het eventueel aangepaste peilbesluit op 16 oktober 2012. De insprekers ontvangen een exemplaar van het inspraakrapport, na behandeling in het college.

Vervolgens behandelt de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) van het waterschap het inspraakrapport en het ontwerp-peilbesluit op 15 november 2012. Deze vergadering is openbaar. Als u een zienswijze heeft ingediend kunt u gebruikmaken van het spreekrecht.  Meld u dit dan voor aanvang van de vergadering aan de voorzitter. De vergadering begint om 19.30 uur in het waterschapskantoor in Houten.
Daarna stelt het algemeen bestuur van het waterschap het peilbesluit op 19 december vast. Tijdens deze openbare vergadering is inspraak niet meer mogelijk.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Linda Nederlof van de afdeling Planvorming en advies via nederlof.l@hdsr.nl of (030) 634 59 10.


Verwante links

Inspraakrapport peilbesluit Lopikerwaard