Terugblik op inloopavond ontwerp-peilbesluit Lopikerwaard

Circa 50 belanghebbenden bezochten de inloopavond over het ontwerp-peilbesluit Lopikerwaard op maandag 25 juni in het Dorpshuis van Benschop. Er was volop gelegenheid om het ontwerp-peilbesluit in te zien en vragen te stellen. Ook konden de aanwezigen direct een zienswijze indienen. 23 personen hebben hiervan gebruik gemaakt. Meerdere personen gaven dezelfde zienswijze.

Momenteel zijn er 15 zienswijzen ingediend. De inhoud hiervan varieert. In een aantal gevallen wil men een lager waterpeil of peilindexatie (het volgen van de maaivelddaling met het peil) in hun gebied. Dat levert problemen op voor de insprekers die wel tevreden zijn over het peil dat is opgenomen in het ontwerp-peilbesluit. Zij zouden juist bezwaar maken als het waterschap het peil naar aanleiding van inspraakreacties zou verlagen. Zij voorzien dan kans op schade aan bebouwing.

In een aantal gevallen betreft de zienswijze een klacht over het functioneren van het watersysteem (bijvoorbeeld ophoping van vuil of een te trage afvoer van water). Daarnaast is er ingesproken op onderbemalingen die niet door de toetsing komen en op een peilgebied dat nu als onderbemaling op de kaart is weergegeven. Ook het invoeren van flexibel peilbeheer in natuurgebieden en de verruiming van de marges van de peilen in deze gebieden, leveren zienswijzen op.

Inspreken kan nog

De inspraakperiode loopt nog tot en met 12 juli. Tot die tijd is het nog mogelijk een zienswijze in te dienen. U kunt dit doen door een brief te schrijven of door gebruik te maken van het inspraakformulier (doc, 57 kB) en dit te richten aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden t.a.v. college van dijkgraaf en hoogheemraden, postbus 550 3990 GJ Houten.

Vervolg

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden verzamelt alle zienswijzen en neemt ze op in een inspraaknota, die naar de insprekers wordt gezonden. Eind 2012 behandelt de Bestuurscommissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) het ontwerp-peilbesluit, inclusief het inspraakrapport. Het algemeen bestuur van het waterschap stelt het peilbesluit naar verwachting eind 2012 vast.