Inspraak en inloopavond ontwerp-peilbesluit Lopikerwaard

Het ontwerp-peilbesluit Lopikerwaard ligt van 31 mei tot en met 12 juli 2012 ter inzage. Dit ontwerp-peilbesluit bestaat uit vier onderdelen, namelijk de peilbesluiten De Pleyt, de Hoekse Molen, de Keulevaart en de Koekoek. Ook organiseert het waterschap een inloopavond op maandag 25 juni van 20.00 tot 22.00 uur in het dorpshuis van Benschop, Oranje Nassaustraat 31 te Benschop.

Dan kunt u vragen stellen over het ontwerp-peilbesluit. Als u dat wilt kunt u dan ook een zienswijze indienen. Er zijn medewerkers van het waterschap aanwezig om u daarbij te helpen. Het waterschap heeft een inspraakformulier (doc, 57 kB)  gemaakt dat u kunt gebruiken.

Het ontwerp-peilbesluit ligt ter inzage bij het waterschapskantoor in Houten en in de gemeentehuizen van Lopik, Schoonhoven, Vlist, Oudewater, Montfoort en IJsselstein.

Hoofdlijnen ontwerp-peilbesluit

Het ontwerp voor het peilbesluit is tijdens de gebiedsavonden op 14 en 16 februari gepresenteerd. Dit ontwerp verschilt sterk van de kaarten die u tijdens de gebiedsavonden in augustus 2011 heeft ingezien. De opmerkingen die in augustus zijn gemaakt, zijn meegenomen bij het opstellen van het ontwerp. Ook is het ontwerp nog enigszins aangepast naar aanleiding van de avonden in februari.

Uitgangspunten peilen landbouwgebied

Voor het  landbouwgebied zijn de peilen en peilgebiedsbegrenzingen vastgesteld op basis van een aantal uitgangspunten. Na afweging van de verschillende belangen en aspecten is besloten om af te wijken van het droogleggingsbeleid. Dat is gedaan op basis van de gebiedsavonden en na overleg met de begeleidingsgroep en het algemeen bestuur van het waterschap. Argumenten hiervoor zijn de uitvoering van de Landinrichting en het houden van voldoende capaciteit voor waterberging in de bemalingsgebieden Keulevaart en De Pleyt op het moment dat het toekomstige gemaal Waardsedijk in werking is.

Peilindexatie: volgen maaivelddaling

Het remmen van bodemdaling is een belangrijk doel van het droogleggingsbeleid van het waterschap. Daarom worden, aanvullend voor landbouwgebied, de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • in de gebieden die niet aan de maximale droogleggingsnorm voldoen (drooglegging is meer dan 60 cm op veen, 80 cm voor klei-op-veen) vindt geen peilindexatie plaats;
  • in de gebieden die wel aan het maximale droogleggingsbeleid van 60 cm voldoen, wordt de maaivelddaling gevolgd (peilindexatie). Voor de maaivelddaling in veengebied in de Lopikerwaard wordt 4 cm per 10 jaar aangehouden, voor klei-op-veen 3 cm per 10 jaar.

In de Lopikerwaard speelt dat er een aanpassing van de bodemkaart heeft plaats gevonden. Hierdoor wordt een aantal peilgebieden als veen aangemerkt, terwijl deze bij het gebruik van de bodemkaart van de ruilverkaveling als ‘klei-op-veen' werden aangemerkt. Als gevolg hiervan wordt de maximaal toegestane drooglegging 60 cm in plaats van 80 cm. Voor deze gebieden geldt een uitzondering op het uitgangspunt van ‘geen peilindexatie': in de gebieden die volgens de bodemkaart uit de ruilverkaveling als ‘klei-op-veen' zijn geclassificeerd en sinds de Veenkaart 2008 onder ‘veen' vallen vindt wel peilindexatie plaats. Deze is 3 cm per 10 jaar.

De kaart met daarop de peilindexatie is naar aanleiding van een vraag op de gebiedsavond in februari enigszins gewijzigd. De maaivelddaling van 2008 tot 2012 is in de kaart verwerkt. Hierdoor wordt in meer peilgebieden peilindexatie toegepast.

Uitgangspunten natuurgebieden

In het ontwerp-peilbesluit zijn, onder andere in verband met de aanleg van gemaal Waardsedijk, ruimere marges voor de peilen in natuurgebieden opgenomen. Op deze manier kan het peil voorafgaand aan een natte periode meer worden verlaagd dan nu mogelijk is. Ook kan er dan meer water worden vastgehouden.

Uitgangspunten stedelijk gebied

In stedelijk gebied geldt als algemeen uitgangspunt dat de peilen gelijk blijven aan de huidige praktijkpeilen en dat er geen peilindexatie plaats vindt, omdat dit alsnog schade aan bebouwing kan veroorzaken. Waar het huidige praktijkpeil tot problemen leidt, is onderzocht in hoeverre dit opgelost kan worden. Dit heeft in het ontwerp-peilbesluit Lopikerwaard geleid tot een aantal peilverlagingen in het stedelijk gebied van Montfoort.

Onderbemalingen

Alle vergunningen voor onderbemalingen komen te vervallen op het moment dat het algemeen bestuur van het waterschap het ontwerp-peilbesluit vaststelt. Dit zal naar verwachting eind 2012 zijn. Dan krijgen de perceeleigenaren met een onderbemaling een brief van het waterschap met uitleg en een formulier waarmee een nieuwe vergunning kan worden aangevraagd. Heeft u een onderbemaling? Op de kaart ‘Toetsresultaat onderbemalingen' kunt u zien of uw onderbemaling op basis van een voorlopige toetsing vergund zou worden.