Infomatieavonden waterschap concept-peilbesluit Lopikerwaard druk bezocht

Zo'n 140 belangstellenden bezochten de informatieavonden op 14 en 16 februari in Benschop over het concept-peilbesluit Lopikerwaard. Dit peilbesluit bestaat uit vier onderdelen: de peilbesluiten De Pleyt, de Hoekse Molen, de Keulevaart en de Koekoek. Tijdens de avonden presenteerde Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het concept-peilbesluit. Ook konden bewoners en gebruikers op de kaart kijken wat het voorstel voor de betreffende gebieden inhield. Hoogheemraad Huub van de Maat opende de avond. Hij heette iedereen welkom gaf aan dat de LTO het niet met alle punten van het concept eens was. Tijdens de presentatie van projectleider Linda Nederlof werd aangegeven welke punten dat zijn.

Presentatie concept-peilbesluit

Tijdens de presentatie gaf de projectleider een toelichting op het concept-peilbesluit. Ze legde uit dat de uitgangspunten van het concept-peilbesluit flink afwijken van de aandachtspunten die op de eerste gebiedsavond in augustus 2011 zijn gepresenteerd.
Bij het opstellen van het concept-peilbesluit is rekening gehouden met de opmerkingen die tijdens die eerste gebiedsavonden zijn gemaakt. Naar aanleiding van deze opmerkingen zijn er verschillende huiskamerbijeenkomsten (gesprekken met kleinere groepen mensen uit het gebied) en één-op-één gesprekken geweest. Ook is de begeleidingsgroep van het project waarin belangenorganisaties en overheden vertegenwoordigd zijn, diverse keren bijeen gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten is onder andere gesproken over de effecten van de diverse peilvoorstellen. Daarnaast zijn er twee informatiebijeenkomsten voor het algemeen bestuur van het waterschap gehouden. Tijdens één van deze avonden heeft het bestuur gediscussieerd over de uitgangspunten voor het peilbesluit.

Uitgangspunten peilbesluit

Dit alles heeft geleid tot een concept-peilbesluit. Dit concept is gebaseerd op de volgende algemene uitgangspunten:

  • de huidige praktijkpeilen t.o.v. NAP worden aangehouden, ook als dit betekent dat de droogleggingsnormen van het waterschap worden overschreden. De peilen en de gemiddelde drooglegging per peilgebied wordt weergegeven op deze kaart (pdf, 6.9 MB). Op kaart één (pdf, 6.1 MB), twee (pdf, 7.1 MB), drie (pdf, 5.8 MB), vier (pdf, 6.3 MB) en vijf (pdf, 4.7 MB) vindt u op perceelsniveau welke drooglegging optreedt bij het winterpeil van het concept-peilbesluit;
  • in de peilgebieden met de functie landbouw waar de drooglegging aan de norm van het waterschap voldoet, wordt het peil tussentijds aangepast aan de maaivelddaling (dit wordt peilindexatie genoemd). Dit zijn de donkergroene gebieden op de kaart (pdf, 5.1 MB);
  • in de peilgebieden waar de drooglegging niet aan de norm van het waterschap voldoet, wordt het peil tussentijds niet aangepast aan de maaivelddaling. Dit zijn de gele gebieden op de kaart (pdf, 5.1 MB);
  • een uitzondering wordt gemaakt voor de landbouwgebieden die niet aan de droogleggingsnorm voldoen, maar die bij het gebruik van de bodemkaart uit de ruilverkaveling onder klei-op-veengebied vielen en nu als veen worden geclassificeerd. In deze gebieden (lichtgroen op kaart) (pdf, 5.1 MB) wordt het peil ook tussentijds aangepast aan de maaivelddaling;
  • in stedelijk gebied en in landbouwgebieden met als bodemtype klei wordt het peil niet aangepast aan de maaivelddaling, omdat dit niet wenselijk is vanwege de funderingen van de bebouwing en klei niet inklinkt.

Onderbemalingen

Bij het vaststellen van een nieuw peilbesluit komen de onderbemalingen bij wet te vervallen. Het waterschap heeft voor de onderbemalingen de toetsing uitgevoerd of deze opnieuw in aanmerking komen voor een vergunning. Dit is weergegeven op deze kaart (pdf, 3.2 MB). Als u een onderbemaling heeft, krijgt u na het vaststellen van het peilbesluit (december 2012) een brief met een eenvoudig formulier. Door dit formulier in te vullen en op te sturen vraagt u een nieuwe vergunning voor uw onderbemaling aan. Op basis van uw aanvraag toetst het waterschap of de onderbemalingsvergunning wordt afgegeven.

Vragen op gebiedsavonden

Ook was er volop gelegenheid om vragen te stellen. Hier werd veel gebruik van gemaakt. De vragen gingen vooral over de gevolgen van de peilindexatie (het volgen van de maaivelddaling met het peil), de bodemkaart, de onderbemalingen, waterberging en het droogleggingsbeleid. Projectleider Linda Nederlof licht toe dat het concept-peilbesluit tot stand is gekomen op basis van de afweging van verschillende aspecten. Het landbouwkundig gebruik en het feit dat de Lopikerwaard landbouwkerngebied is, is één van deze aspecten. Een ander aspect hierin is dat het waterschap dit gebied voor lange termijn moet beschermen en behouden als landbouwkundig gebied en daarom de bodemdaling wil remmen. Om deze reden zijn de droogleggingsnormen voor veen- en klei-op-veengebied vastgesteld. Deze zijn niet optimaal voor het landbouwgebied, omdat zij ook het remmen van bodemdaling als doel hebben. Het waterschap heeft ervoor gekozen om in het concept-peilbesluit soepel met deze normen om te gaan, onder andere vanwege de investeringen in het kader van de Landinrichting, het draagvlak in het gebied, de verschillen tussen de oude en de nieuwe bodemkaart en de aanleg van gemaal Waardsedijk.

Aanleg gemaal Waardsedijk

De aanleg van gemaal Waardsedijk roept de nodige vragen op. De vraag is hoe het waterschap omgaat met de problemen die ontstaan door het extra water in het gebied. Immers nu past het waterschap geen peilindexatie in de Keulevaart toe, waardoor de drooglegging in het maalpand van de Keulevaart de komende jaren kleiner wordt. Het gebied de Hooge Boezem (PG10) wordt ingericht als bergingsgebied. Hier kan 20-35% van de verwachte hoeveelheid extra water worden geborgen. In de Lopikerwaard zijn de droogleggingen relatief groot. Hierdoor is er ook na een maaivelddaling van 10 jaar, voldoende bergingsruimte in de sloten om het overige extra water tijdelijk op te vangen. Hierdoor stijgt het slootpeil op zo’n moment naar verwachting 5-7 cm. Als alternatief hiervoor onderzoekt het waterschap mogelijkheden om het boezembeheer in Utrecht aan te passen, zodat er vanuit de Lopikerwaard langer op de Hollandse IJssel mag worden geloosd. Verder wordt met Staatsbosbeheer gesproken over het vasthouden van meer water in de natuurgebieden en wordt gekeken of de afvoer van water via de Vlist naar de Lek een optie is.

Ruilverkavelingsrente

Over de ruilverkavelingsrente is enige onduidelijkheid ontstaan. De informatie die in de nieuwsbrief van het waterschap van december 2011 stond klopt niet helemaal. Er zijn percelen die geen, of minder, punten gekregen hebben voor het onderdeel waterbeheersing. Niet iedereen heeft dus een gelijk aantal punten gekregen. Een beperkt aantal agrariërs heeft minder punten gekregen dan de rest van de perceeleigenaren in de Lopikerwaard. Het waterschap heeft de investeringskosten voor de waterbeheersing afgekocht. De punten die men voor de waterbeheersing heeft gekregen worden wel gebruikt in de verdeelsleutel voor de rest van de kosten voor rekening van de ingelanden. Hoe meer belang iemand had bij de ruilverkaveling, hoe meer hij meebetaalt. Waterbeheersing is hier een onderdeel van. In de ruilverkaveling/rente zijn geen peilen of droogleggingen vastgelegd. Het ging er om of men profijt heeft gehad van de ingrepen in het watersysteem (aanleg van gemalen, vergroten watergangen, enz). Het waterschap is van mening dat dit profijt ook bij het concept-peilbesluit blijft bestaan en dat er geen juridische verplichting bestaat om de droogleggingen uit het begin van de ruilverkaveling in te stellen. De LTO en het waterschap verschillen op dit punt van mening. Hoogheemraad Huub van der Maat geeft aan dat de juristen van het waterschap en de LTO hierover gaan overleggen.

Een blik op de kaart

Na de pauze was er gelegenheid om in groepjes, met de kaarten op tafel, te reageren op het concept-peilbesluit. Hier werd volop gebruik van gemaakt. De punten die naar voren kwamen waren zeer divers. Er waren onder andere opmerkingen over peilgebiedsbegrenzingen die aangepast moeten worden, vragen over de toetsing van de onderbemalingen, waterbeheeraspecten (bijvoorbeeld een duiker die niet werkt).Sommige aanwezigen waren het niet eens met het toepassen van peilindexatie. Ze vrezen voor natschade en minder inkomsten.

Oproep LTO

Als afsluiting deed de LTO nog een beroep op de waterschapsbestuurders om niet alleen te kijken naar de waterhuishoudkundige uitgangspunten, maar vooral ook rekening te houden met de landbouwkundige potenties van het gebied.

Hoogheemraad Huub van de Maat sloot de avond af met een korte terugblik op de reacties uit de groepjes en het bedanken van alle aanwezigen.

Vervolg

Het waterschap verwerkt nu de diverse opmerkingen. Vervolgens stelt het dagelijks bestuur het ontwerp-peilbesluit vast. Daarna volgt dan de inspraakperiode in juni en juli 2012.


Verwante links

Meer weten?

Bel bureau Communicatie, tel. (030) 634 59 66.