Bestuur waterschap stelt peilbesluit Lopikerwaard vast

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het peilbesluit Lopikerwaard vastgesteld op 27 februari 2013. De wijzigingen uit het inspraakrapport zijn verwerkt in het vastgestelde peilbesluit.Daarnaast heeft het bestuur besloten nog twee extra aanpassingen in het peilbesluit op te nemen.

Informeren betrokkenen in gebied

De betrokkenen in het gebied worden binnenkort via een nieuwsbrief geïnformeerd over de vaststelling en de publicatie van het peilbesluit in de huis-aan-huisbladen in het gebied.

Belanghebbenden die tijdens de inspraakperiode een zienswijze hebben ingediend kunnen nog beroep aantekenen tegen het peilbesluit bij de rechtbank Midden-Nederland. Deze insprekers ontvangen hierover een brief.

Twee aanvullende wijzigingen

De commissie Systeem, Kwaliteit en Keten heeft op 15 november aangegeven dat er nog nadere analyses nodig waren op twee punten. Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan besloten de volgende twee extra aanpassingen in het peilbesluit door te voeren.

1. Twee centimeter extra peilverlaging in peilvak PG0410 (beheergebied de Keulevaart), omdat bleek dat de maaivelddaling van 2008 - 2012 hier niet mee was genomen.

2. Naar aanleiding van nadere gegevensanalyse en het gesprek met één van de insprekers heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden besloten om het algemeen bestuur voor te stellen voor de westelijke overgangszone (PG0900) langs Broek en Blokland de huidige praktijkpeilen vast te stellen (conform het ontwerp). Ook is voorgesteld aanvullend een onderzoek te laten doen naar de effecten van een peilverlaging van 20 cm in de westelijke overgangszone.

Als hieruit blijkt dat er geen negatieve effecten op Broek en Blokland te verwachten zijn, dan wordt het peilbesluit via een partiële herziening aangepast. Ook is er dan weer officieel inspraak mogelijk voor iedere belanghebbende.