Peilbesluit Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn vastgesteld

Vaststelling peilbesluit Vleuten – de Meern en Leidsche Rijn 2017

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat op 04 oktober 2017 door het algemeen bestuur van het waterschap het peilbesluit Vleuten – de Meern en Leidsche Rijn 2017 is vastgesteld. In het peilbesluit staat aangegeven welke waterstanden het waterschap in de zomer en welke het in de winter hanteert. Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap zienswijzen ingediend. Het peilbesluit is naar aanleiding van deze zienswijzen niet aangepast.

Waarom een nieuw peilbesluit?

In een peilbesluit leggen we juridisch vast welke waterpeilen we in de watergangen nastreven en hoe we die waterpeilen beheren en handhaven. De waterpeilen kunnen we regelen met gemalen, stuwen en inlaten. Waterbeheer is een complex samenspel van belangen. Binnen één gebied gebruiken mensen de grond voor verschillende functies, zoals voor wonen, recreatie, landbouw en industrie. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. Bewoners hebben bijvoorbeeld graag een droge kruipruimte onder hun huis. Om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de diverse belangen, is een gebied onderverdeeld in diverse peilgebieden. Afhankelijk van de gebruiksfuncties in een gebied en de eisen die het waterschap stelt aan een goed watersysteem wordt afgewogen welk waterpeil het meest passend is.

Geldigheidsduur verstreken

Als waterbeheerder van het oppervlaktewater is Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden verplicht peilbesluiten vast te stellen. Het oude peilbesluit dateerde uit 2005. De geldigheidsduur van dit peilbesluit was verstreken en de werkzaamheden aan het watersysteem in Leidsche Rijn zijn nagenoeg gereed. Daarom is het peilbesluit voor het gebied Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn herzien.

Stukken inzien

U kunt het peilbesluit en het inspraakrapport inzien van 23 november 2017 tot en met 3 januari 2018 op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op ons tijdelijke adres: De Molen 48 te Houten, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Beroep na vaststelling peilbesluit

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Een beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het peilbesluit waartegen het beroepschrift is gericht, een kopie van het peilbesluit en de gronden van beroep. Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.


Contact

Het waterpeil in uw gebied

Onze gemalen en de belangrijkste stuwen en inlaten werken volautomatisch en worden op afstand bediend. Zo houden we het water in de sloten op het afgesproken waterpeil. Nieuwsgierig naar de hoogte van het waterpeil? Kijk dan een op één van de ruim duizend blauwe peilschalen in ons beheergebied!